Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 18. april 2023

 

Referat fra den 18. april 2023

PU møde 18. april 2023 kl. 15:00 til 17:00


Deltagere: Kræn Christensen, Johannes Jakobsen Sidelmann, Orla Fielsø, Karen Gejl Friis, Peter Lauridsen Hundebøll, Poul Erik Kammersgaard, Hans Jeppe Andersen

 

MødepunktReferat
1 - Forslag til ændring af gaveregulativ for Ribe Domprovsti og Skads Provsti

Forslag om ændring af gaveregulativ for
kirkekasserne og provstiudvalgskasserne i Ribe Domprovsti og Skads Provsti.

Forslaget er udarbejdet af provstiudvalgsmedlem Pia Sørensen Skov (Ribe Domprovstiudvalg), Johannes Sidelmann (Skads Provstiudvalg) og Poul Erik Kammersgaard (præsterepræsentant Skads Provstiudvalg).

Der indstilles til Provstiudvalget, at sagen drøftes.

Sager:
Arbejdsgruppe - gaveregulativ - Ribe
Domprovstiudvalg og Skads Provstiudvalg - 2023 (2023 - 10356)

Bilag:
Gaveregulativ for Ribe Domprovsti og Skads Provsti 2023
Gaveregulativet er godkendt.
2 - PUK - Kvartalsrapport pr. 31. marts 2023

Kvartalsrapporten viser et forbrug på kr. 430.047,17, hvilket svarer til 25% og et driftsresultat på kr. -45,67.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - PUK - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 11686)
Kvartalsrapport - PUK - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 11686)

Bilag:
PUK, Kvartalsrapport pr. 31. marts 2023, Skads Provsti, PUK, Budget, formål pr. 31. marts 2023
Indstillingen tiltrådt.
3 - Zions MR - tjenestebolig - istandsættelse ved
præsteskifte - Spangsbjerggade 47

Zions Menighedsråd søger om godkendelse af istandsættelse af tjenestebolig, Spangsbjerggade 47, i forbindelse med præsteskifte.

Der er givet en administrativ godkendelse den 4.
april 2023 af projektet ud fra fremsendte overslag fra TEKT Arkitekterne, sag nr. 20.008, 2023.03.23.

Provstiudvalgsmedlemmerne har modtaget overslag på projektet den 30. marts 2023 og godkendt dette.

Menighedsrådet skal fremsende efter udbudsrunde
licitationsliste med beløb, det valgte tilbud samt menighedsrådets beslutningsprotokol.

Såfremt tilbuddet overstiger overslagsprisen, skal
Provstiudvalget genbehandle sagen.

Finansiering af projekt:
Kr. 143.000 skal anvendes af menighedsrådets frie
midler.
Kr. 70.000 skal ske ved konvertering af anlægsprojekt
"udendørslamper" fra 2018.
Maks. kr. 2.340.000 af 5% midlerne.

Der indstilles til Provstiudvalget, at den
administrative godkendelse føres til protokol.

Sager:
Tjenestebolig - Zions Præstegård - Spangsbjerggade
47 - istandsættelse præstebolig ved præsteskifte (2023 - 10943)
Tjenestebolig - Zions Præstegård - Spangsbjerggade
47 - istandsættelse præstebolig ved præsteskifte (2023 - 10943)

Bilag:
VS Præsteboligen Spangsbjerggade 47 - Overslag på
renoveringsprojekt af præstebolig, Til Zions
Menighedsråd, administrativ godkendelse af
istandsættelse af præstebolig, Spangsbjerggade 47,
2023.03.23_Overslag Spangsbjerggade 47
Tages til efterretning.
4 - Guldager MR - synsudskrift 13. marts 2023

Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskrifterne
godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Sager:
Synsudskrift - Guldager MR - 2023 (2023 - 10329)

Bilag:
syn 1, syn 2, syn 3, syn 4
Indstillingen tiltrådt.
5 - Grundtvigs MR - afgørelse vedr. lovliggørelse af
istandsættelse af orgel

Til orientering godkender Stiftsøvrigheden det af
menighedsrådets udførte arbejder om
istandsættelse af orgel i Grundtvigskirken.

Der indstilles til Provstiudvalget, at sagen tages til
efterretning.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Grundtvigskirken -
Grundtvigs Sogns Menighedsråd - Kirkebygning -
orgel (2023 - 3243)

Bilag:
Afgørelse vedr. lovliggørelse af istandsættelse af
orgel i Grundtvigskirken
Tages til efterretning.
6 - Kvaglund MR - 5% midler - udbedring af
sætningsskade i kloak - utæt tagkonstruktion

Kvaglund menighedsråd søger om 5% midler til
følgende 2 projekter.

Sætningsskade i kloakken i præstebolig, kr. 33.596.

Utæthed i tagkonstruktionen ved kirkens bagindgang, kr. 47.750.

Der indstilles til Provstiudvalget, at projekterne
finansieres indenfor tildelte driftsramme.

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Kvaglund MR -
sætningsskade kloak - utæt tagkonstruktion - 2023
(2023 - 10338)

Bilag:
Ansøgning om 5%-midler til udbedring af
sætningsskade i kloak og utæt tagkonstruktion,
Ansøgning om 5%-midler 15-03-2022
Indstillingen tiltrådt.
7 - Eventuelt

2023 - 10319 - Skads Provsti – Møder 18-04-2023, 15:00

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk