Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 13. september 2023

 

Referat fra den 13. september 2023

PU møde 13. september 2023 kl. 15:30 til 17:30


Deltagere: Kræn Christensen, Peter Lauridsen Hundebøll, Orla Fielsø, Johannes Sidelmann, Hans Jeppe Andersen, Karen Gejl Friis

Afbud: Poul Erik Kammersgaard

 

MødepunktReferat
1 - Budget 2024 - prioritering af ligningsmidler.

Provstiudvalget skal vedtage den endelige ligning for budget 2024.

Prioriteringen blev forelagt på budgetsamråd den 5.
september 2023.
Budgetsamrådet vedtog en reserve på mere end 5% af den samlede ligning.

Løn fremskrives med 3,6% og øvrig drift med 5,5% på
kirkekassernes og provstiets drift.
Der procentreguleres ikke på projekter og
anlægssager.
Samlet beløb for fremskrivning, kr. 2.538.495.

Likviditet stillet til rådighed af provstiet øges.
Ved reguleringen ændres beløbet til en måneds driftsudgift nedrundet til hele kr. 10.000.
Minimums likviditet, kr. 120.000.
Samlet beløb for korrektion, kr. 1.677.150,46.

Der er prioriteret ligning til projekter, kr. 4.974.248 og ligning til anlæg, kr. 4.401.300.

Der indgår i reserven (inkl. 5% af den samlede ligning) for Esbjerg, kr. 10.093.556 og for Fanø, kr. 1.039.601.
Der er ikke afsat specifikt beløb til bestemt projekt.

Kriterierne for tildeling af midler fra reserven vil,som med 5% midlerne, fortsat være uforudsete udgifter samt likviditetslån.
Derudover projekter og anlægsønsker, som var
uafklaret ved budgetlægningen, samt projekter og
anlægsønsker der skal ansøge kirkeistandsættelsesordningen. Maskiner
(arbejdsredskaber) på kirkegården vil kunne søge efter behov. Aktiviteter til at fremme kirkelivet.

For at få del af reserven, skal der udfyldes ansøgningsskema, som indsendes til provstiet med relevante bilag.
Ansøgningen vil blive behandlet af provstiudvalget
på et provstiudvalgsmøde.

Der indstilles til Provstiudvalget, at den foreliggende prioritering godkendes.

Sager:
Budget - 2024 - Skads Provsti (2023 - 11275)
Budget - 2024 - Skads Provsti (2023 - 11275)
Budget - 2024 - Skads Provsti (2023 - 11275)
Budget - 2024 - Skads Provsti (2023 - 11275)
Budget - 2024 - Skads Provsti (2023 - 11275)
Budget - 2024 - Skads Provsti (2023 - 11275)

Bilag:
Endelig ligning for budget 2024, Skads Provsti, Fordeling 2024, Kirkelig ligning 2024 Esbjerg Kommune, Kirkelig ligning 2024 Fanø Kommune,
Procentregulering 2024, Budgetoversigt 2024
Der er en uafklaret sag vedrørende Folkehuset, hvor Provsten bemyndiges til at træffe en administrativ beslutning.

Indstillingen tiltrådt.
2 - Regnskabsinstruks for Skads Provsti.

Der er udarbejdet forslag til ny regnskabsinstruks.

Instruksen er opdateret til ny version, som er udgivet
august 2023.

Regnskabsinstruksen erstatter godkendte regnskabsinstruks fra provstiudvalgsmødet den 3. oktober 2022.

Der indstilles til Provstiudvalget, at regnskabsinstruksen godkendes.

Sager:
Økonomi - Skads Provsti - Regnskabsinstruks og
bogføringsprocedure - september 2023 (2023 -25756)

Bilag:
Regnskabsinstruks for Skads Provsti 2023 udkast
Indstillingen tiltrådt.
3 - Beskrivelse af bogføringsprocedure.

Der er udarbejdet beskrivelse af bogføringsprocedure.

Der indstilles til Provstiudvalget, at bogføringsproceduren godkendes.

Sager:
Økonomi - Skads Provsti - Regnskabsinstruks og
bogføringsprocedure - september 2023 (2023 -25756)

Bilag:
Beskrivelse af bogføringsprocedure
Indstillingen tiltrådt.
4 - Genberegning af kirkegårdstakster.Gias Centret har pr. 1. september 2023 pristalsreguleret taksterne i GIAS ydelseskatalog gældende for perioden 1. januar til 31. december 2024.

Taksterne reguleres i.h.t. gældende bekendtgørelse for området med forbrugerprisindekset (juli måned året før til juli måned indeværende år), som er beregnet til +3,1%.

Beregning af kirkegårdstakster for Skads Provsti og Ribe Domprovsti bemyndiges provsterne til administrativ godkendelse ud fra beregning udarbejdet af graver Søren Brydsø.
5 - Vor Frelsers MR - kvartalsrapport 30. juni 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 995.897,73 mod et budgetteret underskud foråret, kr. 1.749.999.

Fordeling af konsolideringsregnskab:
Vor Frelsers Kirke viser et underskud på driften, kr. 628.136,08, hvor der for året er budgetteret med
et underskud, kr. 1.050.000.
Der er afholdt udgift i driften til udskiftning
af vandrør i kælder, kr. 97.125, hvor der er hensat ved årsafslutning 2022, kr. 87.625 på frie midler, afgrænsede projekter.

Ligningsbeløbet til Ungdomspræsten for 2023 er afregnet til Gjesing Sogn, kr. 106.761.
Der er indtægtsført ligning for 2. kvartal, 53 t.kr.

Folkekirkens Hus viser et underskud på driften, kr. 367.761,65, hvor der for året er budgetteret med
et underskud, kr. 700.000.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om, at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2. kvartal 2023 (2023 - 23718)

Bilag:
Aktdokument, 460 Kvartalsrapport 30062023
underskrevet, 460 Beslutningsprotokol 16082023, 460 VFK Budget, formål 30062023 kompr, 460 FKH Budget, formål 30062023 kompr
Indstillingen tiltrådt.
6 - Folkekirkens Hus - anvendelse af frie midler.

Folkekirkens Hus søger om frigivelse af frie midler, kr. 75.000, til finansiering af 30 timers medarbejder
fra 1. august til og med 31. december 2023.

Der indstilles til Provstiudvalget, at som udgangspunkt skal udgiften holdes indenfor den
tildelte driftsramme, hvor der også indgår
sygedagpengerefusion.

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Folkekirkens Hus -
vikardækning ifbm. sygdom - 2023 (2023 - 19691)

Bilag:
Ansøgning om frigivelse af frie midler samt en forøgelse af driften i 2024
Karen og Peter erklærede sig inhabil og deltog ikke i
sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
7 - Zions MR - kvartalsrapport 30. juni 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 192.630,14 mod et budgetteret underskud for året, kr. 250.000, svarende til 51,44%.

Der indstilles til provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om, at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2. kvartal 2023 (2023 - 23718)

Bilag:
Kvartalsrapport 30-06-2023, Bemærkninger til rapport pr. 30-06-2023
Orla erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
8 - Treenigheds MR - kvartalsrapport 30. juni 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 177.839,21 mod et budgetteret underskud for året,
kr. 100.001.

Fordeling af konsolideringsregnskab:
Treenighedskirken viser et underskud på driften, kr. 122.100,64, hvor der for året er budgetteret med et
underskud, kr. 100.000.

Kvartalsrapporten for regnskabet for Stiftspræsten
for åndeligt søgende i Ribe Stift viser et underskud, kr. 8.563,46.

Kvartalsrapporten for regnskabet for Teologi for Voksne i Ribe Stift viser et underskud, kr. 64.302,03.
Underskuddet kan henledes til periodeforskydning
i indtægterne.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om, at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte
driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2. kvartal 2023 (2023 - 23718)

Bilag:
74 Samlet Kvartalsrapport 30062023 underskrevet,
74 Beslutningsprotokol 24082023, 74 Kirken Budget, formål 30062023 kompr, 74 Stiftspræst Budget,
formål 30062023 kompr, 74 Teologi Budget, formål
30062023 kompr
Peter erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
9 - Jerne MR - kvartalsrapport 30. juni 2023.

Kvartalsrapporten viser et overskud på driften, kr. 114.355,88.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2. kvartal 2023 (2023 - 23718)

Bilag:
630 Kvartalsrapport 30062023 underskrevet, 630
Beslutningsprotokol 24082023
Indstillingen tiltrådt.
10 - Skads MR - kvartalsrapport 30. juni 2023.

Kvartalsrapporten viser et overskud på driften, kr. 198.363,06.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2. kvartal 2023 (2023 - 23718)

Bilag:
2605 Kvartalsrapport 30062023 underskrevet, 2605
Beslutningsprotokol 22082023
Indstillingen tiltrådt.
11 - Grimstrup MR - kvartalsrapport 30. juni 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 57.856,60, mod et budgetteret underskud for året, kr. 100.000.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om, at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2. kvartal 2023 (2023 - 23718)

Bilag:
Fra Grimstrup MR, kvartalsrapport 30. juni 2023
Indstillingen tiltrådt.
12 - Sneum MR - kvartalsrapport 30. juni 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 35.411,27 mod et budgetteret underskud, kr. 175.000.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2. kvartal 2023 (2023 - 23718)

Bilag:
942 Kvartalsrapport 30062023 underskrevet, 942
Beslutningsprotokol 24082023
Indstillingen tiltrådt.
13 - Tjæreborg MR - kvartalsrapport 30. juni 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 54.467,30, hvor der for året er budgetteret med at indtægter og udgifter balancerer.

Der er udgiftsført, kr. 20.000 til slibning og lakering af gulve i sognehuset, hvor der er hensat ved årsafslutning 2022, kr. 20.000 på frie midler, afgrænsede projekter.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om, at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2. kvartal 2023 (2023 - 23718)

Bilag:
998 Kvartalsrapport 30062023 underskrevet, 998
Beslutningsprotokol 24082023
Johannes erklærede sig inhabil og deltog ikke i
sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
14 - Tjæreborg MR - anvendelse af frie midler.

Tjæreborg Menighedsråd ansøger om anvendelse af
kr. 69.778 af sognets frie midler.

Midlerne skal anvendes til betaling af sangtrioen Salmesteders koncert i Tjæreborg Kirke ved
Sognedagen den 8. oktober 2023, kr. 16.000, ombetrækning af knæfald, kr. 13.075, montering af vandnæse på kirkedør, kr. 4.703, maling af kirkedør, kr. 10.000, og udskiftning af slidte salmebøger, kr.
26.000. Kirkedørens beskaffenhed blev påtalt ved provstesynet tidligere i år.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen
imødekommes i betragtning af kvartalsrapporten pr.
30. juni 2023.

Sager:
Ansøgning - Tjæreborg MR - anvendelse af frie midler - 2023 (2023 - 25759)

Bilag:
Aktdokument
Johannes erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
15 - Bryndum-Vester Nebel MR - kvartalsrapport 30.
juni 2023.

Kvartalsrapporten viser et overskud på driften, kr. 300.268,76, hvor der for året er budgetteret med at indtægter og udgifter balancerer.

Fordeling af konsolideringsregnskab:
Bryndum-Vester Nebel sogne viser et overskud på driften, kr. 247.179,94.
KKEF viser et overskud på driften, kr. 53.088,82.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2. kvartal 2023 (2023 - 23718)

Bilag:
167 Kvartalsrapport 30062023 underskrevet, 167
Beslutningsprotokol 24082023, 167 BVN
Budget, formål 30062023 kompr, 167 KKEF Budget, formål
30062023 kompr
Indstillingen tiltrådt.
16 - Hostrup MR - kvartalsrapport 30. juni 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 10.658,15, hvor der for året er budgetteret med at indtægter og udgifter balancerer.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om, at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2. kvartal 2023 (2023 - 23718)

Bilag:
713 Kvartalsrapport 30062023 underskrevet, 713
Beslutningsprotokol 29082023
Indstillingen tiltrådt.
17 - Guldager MR - kvartalsrapport 30. juni 2023.

Kvartalsrapporten viser et overskud på driften, kr. 103.420,86, hvor der for året er budgetteret med at indtægter og udgifter balancerer.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2. kvartal 2023 (2023 - 23718)

Bilag:
420 Kvartalsrapport 30062023 underkrevet, 420
Beslutningsprotokol 300823
Indstillingen tiltrådt.
18 - Grundtvigs MR - kvartalsrapport 30. juni 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 414.638,49 mod et budgetteret underskud for regnskabsåret, kr. 770.000, svarende til 50,68%.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om, at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2. kvartal 2023 (2023 - 23718)

Bilag:
1255 Kvartalsrapport 30062023 underskrevet, 1255
Beslutningsprotokol 22082023
Indstillingen tiltrådt.
19 - Kvaglund MR - kvartalsrapport 30. juni 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 96.096,67 mod et budgetteret underskud for året, kr. 250.000, svarende til 49,25%.

Fordeling af konsolideringsregnskab:
Kvaglund Kirke og FTC viser et underskud på driften, kr. 260.840,67, hvor der for året er budgetteret med
et underskud, kr. 250.000.

Folkehuset viser et overskud på driften, kr. 164.744, hvor der for året er budgetteret med at indtægter og udgifter balancerer.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om, at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2. kvartal 2023 (2023 - 23718)

Bilag:
493 Kvartalsrapport 30062023 underskrevet, 493
Beslutningsprotokol 29082023, 493 Kirken og FTC
Budget, formål 300623 kompr, 493 FH Budget,
formål 300623 kompr, 493 FTC regnskab 30062023
Indstillingen tiltrådt.

2023 - 24105 - Skads Provsti – Møder 13-09-2023, 15:30

 
Skads Provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21283843 - EAN nr.: 5798000857926