Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 19. april 2022

 

Referat fra den 19. april 2022

PU møde 19. april 2022 - d. 19-04-2022 kl. 15:30 til 17:30
Deltagere: Peter Lauridsen Hundebøll, Hans Jeppe Andersen, Johannes Jakobsen Sidelmann, Orla Fielsø,
Karen Gejl Friis, Preben Kræn Christensen, Poul Erik Kammersgaard

MødepunktReferat
1 - Opsigelse fra provstisekretær og ansættelse af ny provstisekretær

Der har været nedsat et ansættelsesudvalg, som har fundet en afløser for provstisekretær jævnfør vedlagte.
Det indstilles til provstiudvalget at sagen tages til efterretning.

Sager:
Personale - Per Hedevang Jensen - Provstisekretær - Skads provsti (2018 - 41658) Personale - Provstisekretær - Rikke Porsholdt Thrane - Løn, pension og godtgørelser - Skads Provsti (2022 -8835)

Bilag:
Kvittering for din opsigelse pr. 1. maj 2022., Aktdokument, Ansættelsesbevis RPT til PU møde
Indstillingen tiltrådt.
2 - Ansøgning om igangsættelse af anlægsprojekter samt brug af frie midler i forbindelse med udskiftning af tage på begge præsteboliger i Sædden Sogn

Sædden Sogns Menighedsråd anmoder om tilladelse til igangsættelse af udskiftning af tag på præstebolig, Ådalshaven 94, til kr. 408.835.
Merudgift kr. 8.835 finansieres af frie midler.
Der er ved ligningen i 2017, 2018, 2019 og 2021 bevilget anlægsmidler på samlet kr. 400.000 til projekt udskiftning af tag.

Der er indhentet 3 tilbud, hvor menighedsrådet ønsker at anvende tilbuddet fra FS Byg Esbjerg ApS.
Sædden Sogns Menighedsråd søger om tilladelse til brug af frie midler i forbindelse med udskiftning tag på præstebolig, Krebseparken 53, kr. 110.955.

Der er ved ligning i 2017, 2018 og 2019 bevilget anlægsmidler på samlet kr. 300.000 til projekt udskiftning af tag.

Der er indhentet 2 tilbud, hvor menighedsrådet ønsker at anvende tilbuddet fra FS Byg Esbjerg ApS. Samlet udgift kr. 410.955.

Sædden Sogns Menighedsråds frie midler var ultimo 2021 kr. 983.806.

Det indstilles til provstiudvalget at igangsættelserne godkendes, og at der kan overføres i alt kr. 119.790 fra menighedsrådets frie midler til anlægsprojekterne.

Sager:
Ansøgning - Sædden MR - Udskiftning af tage på begge præsteboliger - Skads Provsti - 2022 (2022 - 12970)
Bilag:
Ansøgning fra Sædden Sogn, 8511 8521 Ansøgning PU april 2022
Indstillingen tiltrådt.
3 - Sønderho kirkegårde - bevilling af frie midler til udarbejdelse af strategiplaner for udvikling af kirkegårdene

Fanø Sogns Menighedsråd ansøger om brug af frie midler i forbindelse med udarbejdelse af strategiplaner for Sønderho Kirkegårde efter færdiggørelse af digitaliseringen af kirkegårdene.
Fanø Sogns Menighedsråds frie midler var ultimo 2021 kr. 793.858.

Det indstilles til provstiudvalget, at der bevilges kr. 125.000 fra menighedsrådets frie midler til projektet.

Sager:
Ansøgning - Fanø MR - Brug af frie midler ifbm. Sønderho Kirkegårde (2022 - 12953)
Bilag:
Fanø Menighedsråd, Ansøge Provstiudvalget om frie midler 1. april 2022, MR møde 6. april 2022
Karen Gejl Friis erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.
4 - Menighedsrådet ønsker ændring i Hjerting kirkegårds vedtægt

Det indstilles til provstiudvalget, at det ønskede godkendes.

Sager:
Vedtægt - Hjerting MR - ændring af kirkegårdsvedtægt - Skads Provsti - 2022 (2021 - 21008)
Bilag:
VS ændring af vedtægter, Anmodning om ændring af Kirkegårdsvedtægt § 23 stk 3
Kræn erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.
5 - Synsrapporter fra Treenigheds Sogns Menighedsråd

Sager:
Synsrapporter Treenigheds Sogn (2022 - 12959)
Bilag:
Synsrapporter Treenigheds Sogn, Synsrapport 2022_Kirsebærvej_12, Synsrapport 2022_Gråbydet 23, Synsrapport 2022_Skovvej 2, Picture (Device Independent Bitmap)
6 - Lønopgave hos Skads Provsti Provstiudvalget har tidligere besluttet at indgå aftale med KKEF om løsning af lønopgaver for SkadsProvsti.

Med ansættelse af ny provstisekretær ønskes det at trække opgaven tilbage til provstikontoret.
Det indstilles til provstiudvalget at aftale ophæves med KKEF.

Sager:
PU 10. oktober 2017 lønopgave hos KKEF (2022 - 12974)
Bilag:
Aktdokument, PU 10. oktober 2017 lønopgave hos KKEF
Indstillingen tiltrådt.
7 - Årsregnskab 2021 for Provstiudvalgskassen, beholdninger ultimo 2021 og placering af midler

Regnskabsresultatet viser en mindreudgift på 369.988 kr. i forhold til det indkomne ligningsprovenu.

Den væsentligste årsag til mindreudgiften er, at 3 kvartalers opkrævning af udgifter til RAMs på i alt 225.731,47 kr. først er fremkommet efter supplementsperiodens udløb. Derudover er huslejeopkrævningen for 4. kvartal på 18.614 kr. fremkommet efter supplementsperiodens udløb. Summen af disse beløb på i alt 244.344,97 kr. er betalt over næste års "2022 regnskab".

Om beløb på Særlige frie middelkonti:

På en af de "særlige frie middelkonti" foreslås reserveret et beløb på 244.344,97 kr. til finansiering af de i 2022 betalt regninger, nævnt ovenfor.

På en anden særlig frie middelkonto har der henstået 49.640 kr. til at kunne betale skyldige feriepenge i forbindelse med ny ferielov. Beløbet er betalt over driften i 2021 og foreslås i konsekvens heraf disponeret væk fra kontoen.

Et tidligere afsat beløb på en særlige frie middel konto på 12.500 kr. forudsættes opretholdt uændret, så det kan overføres i 2022 som en donation til Folkekirkens hus, jævnfør tidligere beslutning i Provstiudvalget.

Placering af midler i forskellige Pengeinstuitutter:

Provstiudvalget forholder sig årligt - sammen med regnskabsbehandlingen - til fordelingen af midler på pengeinstitutter.

Med udgangspunkt i oversigten over beholdninger, foreslås det, at spredningen forøges ved - indenfor 5% Esbjerg midlerne - at flytte 7- 800.000 kr. fra Vestjysk bank kontoen til den allerede eksisterende Nordea bankkonto.

I øvrigt forventes det, at ligningsbeløbet ved budgetlægningen 2023 vil kunne nedsættes på grund af de nu foreliggende frie midler på ca. 820.000 kr.

Det indstilles til Provstiudvalget:

at de indarbejdede dispositioner på de nævnte særlige frie middelkonti godkendes,
at regnskabet for Provstiudvalgskassen godkendes og videresendes til revisionens videre behandling og

at der omplaceres likviditet på 7-800.000 kr. fra Vestjysk Bank konto til Nordea kontoen.

Sager:
Årsregnskab 2021 - PUK (2022 - 13078)
Bilag:
Årsregnskab 2021 PUK, Regnskab 2021, PUK, Skads Provstis beholdninger på bankkonti og tilgodehavender hos MR - kvartalsstatus 2021, 2021- Beholdninger på bankkonti og tilgodehavender hos MR - kvartalsstatus
Indstillingen tiltrådt.
8 - Kvartalsrapporter og beholdningsoversigt - 1. kvartal 2022 - Skads Provsti

Kvartalsoversigten viser bogførte udgifter på 928.000 kr., hvilket er mere end halvdelen af årets udgifter.

Det skyldes for det første, at der i beløbet er indeholdt betaling for sent fremkomne regninger vedrørende 3 kvartalsregninger fra RAMS og en for sen huslejebetaling - det beløber sig til i alt 244.345 kr., jævnfør forrige sag på dagsordenen. Beløbet vil naturligt skulle udlignes med reserve på frie middel konto på tilsvarende beløb i forbindelse med kommende regnskabsafslutning for 2022,

For det andet er der "forudbetalt" 3/4 af en årsregning til RAMS, idet der igen i år er fremsendt en samlet regning for 4 kvartalers udgifter på i alt 305.900 kr. for 2022. En mere spredt (- f.eks. kvartalsmæssig) opkrævning ville have indebåret, at 3/4 af de 305.900 kr. = 229.425 var blevet opkrævet i de senere kommende kvartaler af 2022.

Under hensyntagen til disse forhold er "udgiftsbelastningen" fra første kvartal (928.000 - 244.345 -229.425) kr., lig ca. 454.000 kr.

Hvis disse ca. 454.000 kr. sættes i forhold til årets samlede udgiftsbudget på 1.700.000 kr., giver det en "forbrugsprocent" på 26,7% , hvilket mere er i størrelsesordenen 25% (- dvs. 1/4 års drift).

Det indstilles til Provstiudvalget:
at rapporteringen tages til efterretning.

Sager:
Kvartalsrapporter 1. kvartal 2022 - Provstiudvalg og provsti i Skads provsti (2022 - 13097) Kvartalsrapporter 1. kvartal 2022 - Provstiudvalg og provsti i Skads provsti (2022 - 13097)
Bilag:
Kvartalsrapport, 1. kvartal 2022, Kvartalsrapport 1. kvartal 2022, 2022- Beholdninger på bankkonti mv - kvartalsstatus 1. kvartal 2022, 2022- Beholdninger på bankkonti og tilgodehavender hos MR - kvartalsstatus
Indstillingen tiltrådt.
9 - Provstesyn 2022.
Der er gennemført provstesyn ved 4 Menighedsråd.
Oversigt over bemærkninger vedlægges.
Sager:
Provstesyn - Skads Provsti - 2022 (2022 - 7090)
Bilag:
Aktdokument, Provstesyn 2022 - emner
2022 - 10002 - Skads Provsti – Møder 19-04-2022, 15:30
 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk