Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 18. februar 2020

 

Referat fra den 18. februar 2020

PU møde 18. februar 2020 i Vor Frelsers kirke Kirkegade 24, Esbjerg - d. 18-02-2020 kl. 15:30 til 17:00

Deltagere: Skads Provstiudvalg

 

MødepunktReferat
1 - Tilladelse til fældning af egetræ på Kirkegård.

Sagen blev udsat på møde d. 14. januar 2020, idet sagen skulle fremsendes til kirkegårdskonsulenten til udtalelse inden beslutning.
Der er modtaget vedlagte udtalelse fra Kirkegårdskonsulenten.
Det indstilles til Provstiudvalget, at Hjerting menighedsråd gives tilladelse til den ansøgte træfældning.

Sager:
Ansøgning om tilladelse til træfældning - Hjerting menighedsråd - Skads Provsti (2020 - 1720)
Ansøgning om tilladelse til træfældning - Hjerting menighedsråd - Skads Provsti (2020 - 1720)

Bilag:
SV Anmodning om udtalelse. Egetræer., Hjerting udtal 20 - Fældning af træ
Kræn erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
2 - Ansøgning om Budgetudvidelse for 2021 til Kirkekassererkontoret Esbjerg Fanø.

Kirkekassererkontorets bestyrelse fremsender ansøgning om tilskud til forventet genoprettelse af kapital på 50.000 kr. i 2021 samt 250.000 kr. i 2021 og i 2022 til ansættelse af voksenelev i 2 år.

Der er af Provstiet rekvireret status for KKEF i forhold til Skads provstis oprindelige tilvejebringelse af startkapital.

Det indstilles til provstiudvalget, at sagen drøftes, og at det eventuelt meddeles bestyrelsen, at det ansøgte forudsættes indarbejdet som et ønske ved den kommende budgetlægning 2021.

Sager:
Ansøgning om buddgetudvidelse for KKEF - budgetlægningen 2021 - Skads Provsti (2020 - 5610)

Bilag:
Ansøgning om Budgetudvidelse for KKEF, 2020-02-07_170648, KKEF

Provstiudvalget tager Kirkekassererkontorets iværksatte handlingsplan til efterretning og i konsekvens heraf tages det til efterretning, at startkapitalen for KKEF på oprindeligt 250.000 kr., planlægges brugt i løbet af 2020, bl.a. til skitseret personaleudvidelse.

Provstiudvalget konstaterer - jf. vedtægten for samarbejdet om oprettelse og drift af fælles regnskabsfunktion - at "Deltagerne i samarbejdet hæfter solidarisk for samarbejdets økonomiske forhold". I konsekvens heraf skal de ansøgte 300.000 kr. i 2021 og angivne 250.000 kr. i 2022 fremskaffes fra de tilknyttede menighedsråd.

Provstiudvalget ønsker tilsendt en opgørelse af fordelingen af beløbene ved den gældende fordelingsnøgle, således at der er mulighed for at drøfte forventede rammeudvidelser til de tilknyttede menighedsråd på budgetformødet d. 5. maj 2020.

Hvert tilknyttet Menighedsråd vil derefter frem mod aflevering af budgetbidraget 15. juni 2020 kunne indarbejde ønske om sin andel af budgetforøgelsen ved budgetlægningen 2021 og tilsvarende igen i 2021 for budgetlægningen 2022.
3 - Ændringer i mødeplan.

Budgetsamrådet flyttes til 25. august 2020, kl. 17.

Provstiudvalgsmødet afholdes samme dag kl. 15.
2020 - 2902 - Skads Provsti – Møder 18-02-2020, 15:30
 
Skads Provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21283843 - EAN nr.: 5798000857926