Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 14 januar 2020

 

Referat fra den 14. januar 2020

PU møde 14. januar 2020 - Skads Provstiudvalg - d. 14-01-2020 kl. 15:30 til 18:00

Deltagere: Skads Provstiudvalg

Freddy Christensen havde meldt afbud.

 

MødepunktReferat
1 - Provstiudvalgets behandling af bemærkninger til
regnskaber fra kirkekasserne - genoptagelse af
udsat sag.

Sagen blev udsat på provstiudvalgets møde d. 10. december 2019, idet der ønskedes en drøftelse med provstiets revisor.
Der er ikke siden provstiudvalgsbehandlingen 10.
december 2019 blevet uploaded de 4 manglende
bemærkninger fra behandlingen i disse
menighedsråd.

Provstiets revisor deltager i sagen, jf. mailing med revisor og med bilag fra provstiudvalgets møde d. 10. december 2019.
Der vedlægges desuden materiale, der af
Landsforeningen af Menighedsråd normalt sendes ud til menighedsrådene.

Endeligt vedlægges rekvireret materiale fra Ribe Domprovsti.

Det indstilles til Provstiet, at der på grundlag af drøftelse med revisor tages stilling til de indkomne
bemærkninger i revisionspåtegningerne inklusiv
menighedsrådenes svar derpå.

Sager:
Revisionsprotokollater i regnskab 2018 - kirkekasser -
Skads provsti (2019 - 36353)
Revisionsprotokollater i regnskab 2018 - kirkekasser -
Skads provsti (2019 - 36353)
Revisionsprotokollater i regnskab 2018 - kirkekasser -
Skads provsti (2019 - 36353)

Bilag:
Aktdokument, Revisionsbemærkninger MR regnskaber
2018, Vedr. julegaver, mv., Gaveregulativ - sognene i
Glostrup Provsti, Retningslinjer gaver_Aalborg østre
provsti, Gaveregulativ - sognene i Glostrup Provsti,
Retningslinjer gaver_Aalborg østre provsti,
image001, 2 notater fra Ribe Domprovsti _
gavevejlidning mv., Gavevejledning endelig,
Julehjælp og konfirmationshjælp

Drøftet.
Der meldes konkret tilbage til menighedsrådene på
baggrund af drøftelsen.
Der startes desuden en proces med udarbejdelse
af gavevejledning.
2 - Ansøgning - Gjesing menighedsråd -
Mindreudgift anlægsarbejder 2019 på i alt
268.668,50 kr. - til 2 andre projekter.

Gjesing Sogns Menighedsråd har realiseret
mindreudgifter på 268.668,80 kr. på anlægsprojekt
med bevilling på 1 mill. kr. Det oprindelige projekt
var bl.a. til renovering af døre.

Mindreudgiften ønskes overført dels til udskiftning
af vandrør i hele bygningen og dels til udskiftning af
vinduer og døre i atriumgårde, jf. skrivelse af 12.
december 2019.

Sager:
Godkendelse af igangsætning af anlægsprojekt -
dørpartier - Gjesing, Skads Provsti (2019 - 14504)
Godkendelse af igangsætning af anlægsprojekt -
dørpartier - Gjesing, Skads Provsti (2019 - 14504)

Bilag:
Aktdokument image00001, Aktdokument, Tilbudspriser
og realiseret Gjesing Kirke dørpartier opgørelse til
provsti, tilbudspriser og realiseret Gjesing Kirke
dørpartier opgørelse til provsti
Indstillingen tiltrådt.
3 - Ansøgning om tilladelse til træfældning -
Hjerting menighedsråd

Hjerting Menighdsråd ansøger om tilladelse til at fælde træ, jævnfør vedlagte beskrivelse.

Sager:
Ansøgning om tilladelse til træfældning - Hjerting menighedsråd - Skads Provsti (2020 - 1720)

Bilag:
Aktdokument, træer på kirkegården

Kræn erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Sagen fremsendes til Kirkegårdskonsulenten til udtalelse inden beslutning.
4 - Biskoppen deltager i et kommende møde med
provstiudvalget.

Det foreslås, at biskoppen og stiftskontorchefen
deltager i møde i forbindelse med det ordinære
provstiudvalgsmøde d. 16. juni 2020.

Sager:
Mødetidsplan for Provstiudvalget 2020 - Skads
Provsti (2019 - 34801)

Bilag:
Aktdokument
Mødet afholdes som foreslået.

2019 - 39163 - Skads Provsti – Møder 14-01-2020, 15:30
Skads Provstiudvalg
 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk