Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 30. august 2023

 

Referat fra den 30. august 2023

PU møde 30. august 2023 kl. 15:30 til 17:30


Deltagere: Kræn Christensen, Peter Lauridsen Hundebøll, Orla Fielsø, Johannes Sidelmann, Poul Erik Kammersgaard, Hans Jeppe Andersen, Karen Gejl Friis

Peter deltog fra punkt 17.

 

MødepunktReferat
1 - PUK - kvartalsrapport pr. 30. juni 2023.

Kvartalsrapporten viser et forbrug på kr. 856.935,20,hvilket svarer til 49,82% og et driftsresultat på kr. 3.065,80.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - PUK - Skads Provsti - 2. kvartal 2023 (2023 - 23701)
Kvartalsrapport - PUK - Skads Provsti - 2. kvartal 2023 (2023 - 23701)

Bilag:
PUK, Kvartalsrapport pr. 30. juni 2023, Skads Provsti, PUK, Budget, formål pr. 30. juni 2023
Indstillingen tiltrådt.
2 - Sammenkomst for præster.

Provstiet holder et samarbejde-arrangement for præsterne i Skads Provsti i september.

Der indstilles til Provstiudvalgt, at
provstiudvalgskassen afholder udgifterne til
arrangementet.
Kræn erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
3 - Zions MR - afgørelse vedr. istandsættelse af tag og facader af Zions Kirke.

Stiftsøvrigheden principgodkender det af TEKT Arkitekternes udarbejdet forslag til istandsættelse af tag og facader af Zions Kirke.

Opmærksomheden henledes for god ordens skyld på, at projektet ikke må påbegyndes, før
stiftsøvrigheden har givet en godkendelse.

For endelig godkendelse skal menighedsrådet i samarbejde med den valgte arkitekt indsende et revideret projekt, der indeholder de manglende oplysninger, som konsulenterne forespørger. Læs konsulenternes udtalelser.

Stiftsøvrigheden anbefaler, at menighedsrådet skal udarbejde et revideret projekt, og at det reviderede projekt indeholdende manglende oplysninger indsendes via FIN (Folkekirkens IntraNet): Byggesag (sharepoint.com).

Der indstilles til Provstiudvalget, at sagen tages til
efterretning.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Zions Kirke (8906) - Zions Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - nyt tag på kirken samt omfugning af murværk øst, nord og vest (2023 - 17569)

Bilag:
Afgørelse vedr. istandsættelse af tag og facader af Zions Kirke
Orla erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens
behandling.

Indstillingen tiltrådt.
4 - Byggesag - Jerne MR - Renovering af kapel.

Jerne Menighedsråd søger om tilladelse til renovering af kapellet, udvendigt murværk, udskiftning af et vindue og to døre, og indvendigt murerarbejde og reparation af vinduer.

Projektet finansieres af egne midler.

Der indstilles til Provstiudvalget at imødekomme
ansøgningen og sende byggesagen til viderebehandling i Ribe Stift.

Sager:
Skads Provsti -Byggesag - Jerne Kirke - Jerne Sogns
Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - Kapel (2023 - 21741)
Skads Provsti - Byggesag - Jerne Kirke - Jerne Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - Kapel (2023 - 21741)
Poul Erik erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
5 - Fra Jerne MR - ansøgning om frigivelse af midler i stiftet til betaling for renoveringen af kapellet.

Jerne Menighedsråd ansøger om udbetaling af "Salgssummer" kr. 126.766,78 samt "Andet indlån" kr. 2.877,22 til finansiering af renovering af kapel.

Der indstilles til Provstiudvalget, at der godkendes
udbetaling af opsparede midler i stiftet kr. 129.644.

Sager:
Ansøgning - Frigivelse af midler - Jerne MR -
Renovering af kapel - Skads Provsti (2023 - 21911)

Bilag:
Ansøgning om frigivelse af midler i stiftet
Poul Erik erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
6 - Skads MR - tilsagn ved kirkeistandsættelsesordningen 2023.

I anledning af den af menighedsrådet indsendte ansøgning til kirkeistandsættelsesordningen 2023 om ydelse af statstilskud til istandsættelse af Skads Kirke, skal ministeriet herved meddele tilsagn om, at der af finansloven for finansåret 2023 under § 22.11.15.30, hensættes 225.000 kr. til istandsættelsen i overensstemmelse med bestemmelserne som fremgår i Økonomihåndbogen på Den Digitale Arbejdsplads (DAP) per 20. maj 2022. Tilsagnet er bevilget ud fra Nationalmuseets indstilling.

Der søges om midler til udskiftning af fuger i kirkens udvendige murværk i henhold til forslag udarbejdet af VMB Arkitekter A/S. Det ønskede arbejde er godkendt af Ribe Stiftsøvrighed i brev af 15. december 2022, Akt.nr. 2202729.

Der indstilles til Provstiudvalget, at sagen tages til
efterretning.

Sager:
Økonomi - Kirkeistandsættelsesordningen - Skads
MR - udskiftning af fuger Skads kirke - 2023 - tilsagn
(2023 - 18293)

Bilag:
Skads Menighedsråd - tilsagnsbrev,
Kirkeistandsættelsesordningen 2023
Indstillingen tiltrådt.
7 - Tjæreborg MR - udviklingsplan for Tjæreborg Kirkegård samt ændring af vedtægter.

Tjæreborg Menighedsråd søger om godkendelse af udviklingsplan for kirkegården samt ændringer i kirkegårdsvedtægten.

Der er givet en administrativ godkendelse den 21. juni 2023 efter at ansøgningen har været i høring hos provstiudvalget.

Der indstilles til Provstiudvalget, at den
administrative godkendelse føres til protokol.

Sager:
Vedtægt - Tjæreborg MR - ændring af
kirkegårdsvedtægt - udviklingsplan - Skads Provsti -2023 (2023 - 18528)

Bilag:
Aktdokument, Udviklingsplan 2.juni 2023, Kirkegårdsvedtægt revideret juni 2023, Kort over Tjæreborg Kirkegård
Johannes erklærede sig inhabil og deltog ikke i
sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
8 - Bryndum MR - afslagsbrev for kirkeistandsættelsesordningen 2023.

I anledning af den af menighedsrådet indsendte ansøgning til kirkeistandsættelsesordningen 2023 om ydelse af statstilskud til istandsættelse af Bryndum Kirke, skal ministeriet meddele menighedsrådet, at ansøgningen desværre ikke kan imødekommes, da der i år har været mange ansøgninger og ikke tilstrækkeligt med midler til at støtte alle. Prioritering af ansøgningerne er udført med baggrund i Nationalmuseets vurdering.

Der blev søgt om midler til istandsættelse af kirketårnet i henhold til forslag udarbejdet af Jørgen Overbys Tegnestue. Det ønskede arbejde er godkendt af Ribe Stiftsøvrighed i brev af 3. januar 2023, Akt.nr. 2220562.

Der indstilles til Provstiudvalget, at sagen tages til
efterretning.

Sager:
Økonomi - Kirkeistandsættelsesordningen - Bryndum-Vester Nebel MR - kirketårn Bryndum -
2023 - afslag (2023 - 18291)

Bilag:
Bryndum Menighedsråd - Afslagsbrev til
Kirkeistandsættelsesordningen 2023
Indstillingen tiltrådt.
9 - Hostrup MR - afgørelse vedr. restaurering af offerlag på dele af kirkens hvælvinger.

Stiftsøvrigheden godkender det af Max Mathiesen & Søn udarbejdet revideret forslag af 26. maj 2023 om restaurering af offerlag på dele af kirkens hvælvinger.

Stiftsøvrigheden gør opmærksom på, at forudsætning for godkendelsen er, at menighedsrådet udfører restaureringen i overensstemmelse med Nationalmuseets
anbefalinger og retningslinjer i fremsendte besigtigelsesrapport.

Der indstilles til Provstiudvalget, at sagen tages til
efterretning.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Hostrup Kirke - Hostrup
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2023 - 17237)

Bilag:
Afgørelse vedr. restaurering af offerlag på dele af kirkens hvælvinger
Indstillingen tiltrådt.
10 - Grundtvigs MR - 5% midler - korshærspræst.

Grundtvigs Menighedsråd søger om 5% midler til dækning af udgifter i forbindelse med ansættelse af korshærspræst med tilknytning til Grundtvigs Sogn.

PC, Monitor, tastatur, telefon, skabe og printer, samlet udgift i 2023, kr. 26.316,44.

Der er tidligere bevilget kr. 21.812,50 for udgifter afholdt i 2022.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen
imødekommes.
Sager:
Ansøgning - 5% midler - Grundvigs MR - udgifter ifbm ansættelse af ny korshærspræst - 2. ansøgning (2023 - 19878)

Bilag:
Bilag, Korshærspræst, 1255 Korshær Bilag
Indstillingen tiltrådt.
11 - Sædden MR - kvartalsrapport 30. juni 2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 428.038,18, mod et budgetteret underskud for året, kr. 150.000. Dette svarer til et forbrug på 56,88%.

Der er afholdt udgifter i forbindelse med vandskade på præstekontor, som finansieres af frie midler, afgrænsede projekter, kr. 107.550.
Der er ikke oplyst om, der er afholdt udgifter til uddannelse af kirke- og kulturmedarbejder. Her er afsat kr. 129.900 på frie midler, afgrænsede projekter.

Der er afholdt udgifter til istandsættelse af præsteboligen i Ådalshaven i forbindelse med præsteskifte, kr. 51.190 pr. 30. juni 2023.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om, at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2. kvartal 2023 (2023 - 23718)

Bilag:
290 Kvatalsraport 30062023 underskrevet, 290
Beslutningsprotokol 100823
Indstillingen tiltrådt.
12 - Gjesing MR - nedlæggelse af stillingen som ungdomspræst og
overenskomstansat sognepræst i Gjesing Pastorat i Ribe Stift.

I anledning af at stillingen som ungdomspræst og overenskomstansat sognepræst i Gjesing Pastorat er ledig, nedlægges stillingen pr. 31. juli 2023.

De overskydende midler overføres til provstiet reserve.

Der indstilles til Provstiudvalget, at sagen tages til
efterretning.

Sager:
Afklaring - Ungdomspræst bestyrelse -Nedlæggelse af stilling - Skads Provsti - 2023 (2023 - 20844)

Bilag:
Til Gjesing MR og bestyrelsen for ungdomspræsten,
nedlæggelse af stillingen som ungedomspræst i Ribe
Stift
Indstillingen tiltrådt.
13 - Gjesing MR - kvartalsrapport 30. juni
2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 47.353,55 mod et budgetteret underskud, kr. 150.000.

Driftsresultat:
Kirken kr. -114.564,05
Ungdomspræst kr. 67.210,50

Der er ikke ansat en ungdomspræst og stillingen nedlægges pr. 31. juli 2023.

Efter salg af præstebolig, mangler der huslejeindtægter i forhold til det
budgetterede.

Der indstilles til Provstiudvalget,
at kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om, at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2. kvartal 2023 (2023 - 23718)

Bilag:
SKM_C36823081710290
Indstillingen tiltrådt.
14 - Fanø MR - kvartalsrapport 30. juni
2023.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 178.882,80, hvor der for året er budgetteret med at indtægter og udgifter balancerer.

Menighedsrådet oplyser, at der er indkøbt græsslåmaskine for kr. 215.000, som er godkendt af Provstiudvalget den 23. maj 2023.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om,
at regnskabet skal holdes indenfor den tildelte
driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2. kvartal 2023 (2023 - 23718)

Bilag:
27 Kvartalsrapport 30062023 underskrevet, 27
Beslutningsprotokol 16082023
Karen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
15 - Fanø MR - Frie midler til dækning af moms.

Fanø Menighedsråd søger om anvendelse af frie midler til dækning af den delvise moms ved køb af græsslåmaskine.

Provsten har givet en administrativ godkendelse den
19. juni 2023.

Der indstilles til Provstiudvalget, at den
administrative godkendelse tages til efterretning.

Sager:
Ansøgning - Fanø MR - anvendelse af frie midler -græsslåmaskine - 2023 (2023 - 14867)

Bilag:
Frie midler til dækning af moms, Ansøgning om frie midler^J græsslåmaskine, moms
Karen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
16 - Procedure ved anvendelse af frie midler.

Drøftelse af proceduren omkring anvendelse af frie midler.

Ansøgninger om brug af frie midler over 50.000 kr. skal godkendes og behandles på et
provstiudvalgsmøde.

Ansøgninger om brug af frie midler under 50.000 kr. kan godkendes administrativt af provsten og derefter orienteres provstiudvalget.
Proceduren omkring over og under 50.000 kr.
godkendes. Provsten bemyndiges til at godkende forbrug under 50.000 kr.
17 - Budgetprioritering 2024.

Prioritering af ligningsmidler for 2024 drøftes.

Sager:
Budget - 2024 - Skads Provsti (2023 - 11275)

Bilag:
Oplæg til budget 2024 til provstiudvalgsmøde 30. august 2023, PU Budgetoversigt 2024, PU Oversigt budgetbidrag 2024, PU Likviditet stillet til rådighed 2024 foreløbig bevilling, PU Procentregulering 2024
Der er prioriteret ligningsmidler for 2024. Prioriteringen fremlægges på budgetsamråd.
18 - Åbning af Folkehuset Kvaglund.

Der er modtaget invitation til åbningen af Folkehuset Kvaglund, lørdag den 2. september 2023.

Åbningsceremoni kl. 13:00
Middag kl. 18:00
19 - Bydelsvisitats i Østerbyen.

Invitation til og information omkring bydelsvisitats i Østerbyen.

Tirsdag den 26. september 2023 kl. 19:00 til 21:00.

2023 - 19511 - Skads Provsti – Møder 30-06-2023, 15:30

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk