Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 23. maj 2023

 

Referat fra den 23. maj 2023

PU møde 23. maj 2023 kl. 15:30 til 17:30


Deltagere: Kræn Christensen, Johannes Jakobsen Sidelmann, Orla Fielsø, Peter Lauridsen Hundebøll, Poul Erik Kammersgaard, Hans Jeppe Andersen

 

MødepunktReferat
1 - Ladestander v/Hans Jeppe AndersenStyregruppen er indkaldt til Teams-møde den 1. juni 2023.
2 - Personalekonsulent

Drøftelse af ønsket om ansættelse af
personalekonsulent hos menighedsrådene i Skads Provsti.
Oplægget og dialogen fra budgetformødet blev drøftet.
Hans Jeppe har deltaget i møde med kontaktpersoner og refererede derfra.
Der tages kontakt til Ribe Domprovsti med forslag om fælles organisation for regnskabsfunktion og HR-funktion.
3 - Rammeudmelding PUK

Regulering af rammeudmelding til PUK i forbindelse
med stigning af kontingent til RAMS og Stiftsbidrag.

Samlet stigning kr. 44.498.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
rammeudmeldingen udvides fra kr. 1.720.000 til kr.
1.760.000.

Sager:
Bevilling - Foreløbig rammebevilling budget 2024 - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2024 (2023 - 15577)

Bilag:
Budgetændring 2024 PUK, stiftsbidrag, RAMS
Indstillingen tiltrådt.
4 - Vor Frelsers MR - afgørelse vedr. lovliggørelse af istandsættelse af orgel.

Stiftsøvrigheden godkender det af P. G. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri ApS udarbejdet tilbud på opgaven fra 2021, samt en rapport udarbejdet af Force Technology 15. februar f.a. om lovliggørelse af istandsættelse af orgel.

Stiftsøvrigheden anbefaler, at menighedsrådet
kontakter Kirkeministeriets Varme-, Energi- og
klimakonsulent i forbindelse med klimaet i kirken.

Der indstilles til Provstiudvalget, at sagen tages til
efterretning.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Vor Frelsers Kirke - Vor
Frelsers Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - orgel
(2023 - 6625)

Bilag:
Afgørelse vedr. lovliggørelse af istandsættelse af orgel
Indstillingen tiltrådt.
5 - Fra Zions MR, forsikringssag, stormskade på
stilladsinddækning ved tårnprojekt.

Zions Menighedsråd har indsendt skadeanmeldelse
til Forsikringsenheden på stormskade i forbindelse med det igangværende tårnprojekt, kr. 185.345 for
genetablering af stilladsinddækning.

Der indstilles til Provstiudvalget, at sagen tages til
efterretning.

Sager:
Korrespondance - Zions MR - forsikring - stormskade på stilladsinddækning ved tårnprojekt (2023 - 15463)

Bilag:
stormskade på stilladsinddækning,
20230115_110851, Stormskade stillads d. 15-01-2023, Stormskade ifm. renoveringsarbejder,
Skadeanmeldelsesblanket stillads
Orla erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
6 - Zions MR - forsikringssag om råd i tårn ved renovering.

I forbindelse med renovering af Zions kirketårn er der konstateret skader på dele af trækonstruktionerne.

Omfanget af skader/konstruktionernes tilstand har ikke været muligt at konstatere førend tag/konstruktioner har været skilt/demonteret, hvilket bevirker en meget høj ekstraudgift til udbedring af skaderne.

Der er indsendt skadeanmeldelse til
Forsikringsenheden med en samlet pris på
udbedring, kr. 778.125 inkl. moms.

Der indstilles til Provstiudvalget, at sagen tages til
efterretning.

Sager:
Korrespondance - Zions MR - forsikring - råd i tårn ifbm. renovering af tårn (2023 - 15459)

Bilag:
Sag om råd i tårn ved renovering, Skjult råd i
bærende bjælker - billede, overslag ifm.
konstrukitionsudbedring tømrerarbejde,
Skadeanmeldelsesblanket, Skjult råd - police-tekst
Orla erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
7 - Zions MR - konvertering af driftsmidler til projektet istandsættelse af Spangsbjerggade 47.

Zions Menighedsråd søger om tilladelse til
konvertering af driftsmidler til projektet
istandsættelse af Spangsbjerggade 47, som opfølgning efter sparerunde på projektet.

Der er fundet midler i den tildelte drift til følgende poster, som var udgået af istandsættelsesprojektet.
- Besparelser på delvis udskiftning af el i kælderen
- Maling af kældertrappe
- Udskiftning af gamle døre i kælderen
- Afløbsændring i badeværelse i stueplan

Samlet pris kr. 62.500.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen
imødekommes, såfremt menighedsrådet fremsender
beslutningsprotokol fra menighedsrådsmødet, hvor beslutningen er truffet.

Sager:
Tjenestebolig - Zions Præstegård - Spangsbjerggade 47 - istandsættelse
præstebolig ved præsteskifte (2023 - 10943)

Bilag:
vedr. sparerunde på Spangsbjerggade
Orla erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
8 - Treenigheds MR - synsudskrift 1. marts 2023.

Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskrifterne
godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Sager:
Synsudskrift - Treenigheds MR - 2023 (2023 - 12998)

Bilag:
Synsrapport 2023_Gråbydet 23, Synsrapport
2023_Kirsebærvej_12, Synsrapport 2023_Skovvej 2
Peter erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
9 - Sneum MR - afgørelse vedr. opsætning af lydanlæg i Sneum Kirke.

Stiftsøvrigheden godkender menighedsrådets
ansøgning om opsætning af lydanlæg i Sneum Kirke.

Der indstilles til Provstiudvalget, at sagen tages til
efterretning.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Sneum kirke - Sneum Sogns Menighedsråd - Kirkebygning -lydanlæg (2022
- 30318)

Bilag:
Afgørelse vedr. opsætning af lydanlæg i Sneum Kirke
Hans Jeppe erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
10 - Bryndum-Vester Nebel MR - ansøgning om ekstrabevilling til tårnrenoveringen Bryndum kirke.

Bryndum-Vester Nebel Menighedsråd søger om tilladelse til anvendelse af frie midler for at få balance i anlægsbudgettet for tårnrenoveringen.

Ved anvendelse af de laveste tilbud i den netop afholdte licitation, andrager den samlede anskaffelsessum kr. 2.116.232 inkl. moms.

Der er budgetlagt kr. 1.825.740 til projektet.

Menighedsrådet finder det uhensigtsmæssigt at udskyde en del af renoveringen til et senere tidspunkt, og anmoder derfor om provstiudvalgets accept for konvertering af frie midler til anlægsprojektet, i alt kr. 290.492, svarende til den manglende finansiering.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen
imødekommes.

Sager:
Henvendelse - Bryndum-Vester Nebel MR - budget
tårnrenoveringen (2023 - 14549)

Bilag:
ansøgning provsti om ekstrabevilling,
Tilbudslister_sammenligning_Bryndum Kirke
Tårnistandsættelse
Indstillingen tiltrådt.
11 - Hostrup MR - synsudskrift 13. april 2023.

Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskrifterne
godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Sager:
Synsudskrift - Hostrup MR - 2023 (2023 - 13050)

Bilag:
CCI13042023, CCI13042023_0001,
CCI13042023_0002
Indstillingen tiltrådt.
12 - Guldager MR - ansøgning om anvendelse af frie
midler.

Guldager Menighedsråd søger om tilladelse til brug af frie midler til reparation af 2 foldevægge i sognehuset.

Menighedsrådet har kontaktet firmaet "Habila", som
har leveret foldevæggene i 2001, men ikke monteret
dem, for at få en vurdering af problemet med væggene.

Der er tidligere foretaget reparation og justering af
væggene af lokale håndværkere, som ikke har afhjulpet problemet.

Foldevæggene er pt ikke til at folde sammen mere,
og der er brug for reparation af fagfolk.

Der ansøges om anvendelse af frie midler, kr. 56.250.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen
imødekommes.

Sager:
Ansøgning - Guldager MR - anvendelse af frie midler - reparartion af foldevægge - sognehuset Sønderris
(2023 - 14315)

Bilag:
Master word Bente, møde, foldevægge
Indstillingen tiltrådt.
13 - Gjesing MR - kvartalsrapport 31. marts 2023

Kvartalsrapporten viser et overskud på driften, kr. 31.425,98 mod et budgetteret underskud, kr. 150.000.

Driftsresultat:
Kirken kr. -53.669,39
Ungdomspræst kr. 85.095,37

Der er i første kvartal ikke ansat en ungdomspræst.

Underskuddet for kirken skyldes periodeforskydning
og forventes udlignet i løbet af året.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)

Bilag:
SKM_C36823042010090
Indstillingen tiltrådt.
14 - Fra Gjesing MR, ansøgning om overførsel af frie
midler afgrænsede projekter til frie midler.

Gjesing Menighedsråd ansøger om overførsel af frie midler, afgrænsede projekter, kr. 25.575 til drift.
Midlerne skal anvendes til istandsættelse af 20 stole i kirkerummet, hvor arbejdet kan udføres for kr. 1.750 pr. stol, samlet pris kr. 35.000. Restfinansiering af driften.

Overførsel af "frie midler, afgrænsede projekter", kr.
25.575 til "frie midler" blev godkendt på
provstiudvalgsmødet den 9. juni 2022.

Der indstilles til Provstiudvalget, at midlerne fra "frie
midler, afgrænsede projekter" overføres til "frie midler", samt at projektet finansieres indenfor den tildelte driftsramme.

Sager:
Ansøgning - Gjesing MR - overførsel af frie midler afgrænsede projekter til frie midler (2023 - 13419)

Bilag:
2023.04.25 ansøgning om overførsel af frie midler afgrænsede projelter til frie midler
Indstillingen tiltrådt.
15 - Hjerting MR - synsudskrift 31. marts 2023.

Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskrifterne
godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Sager:
Synsudskrift - Hjerting MR - 2023 (2023 - 13051)

Bilag:
Referat af syn på kirkegården 2023, Syn på kirken m.m. 2023, Syn på præstegården Skippervænget
31.03.23, Syn på Skolestien 31.03.23
Kræn erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
16 - Hjerting MR - kvartalsrapport 31. marts 2023.

Kvartalsrapporten viser et overskud på driften, kr. 92.650,63 svarende til 22,52%.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 1. kvartal 2023 (2023 - 13053)

Bilag:
Kvartalsrapport 1. kvt. 2023 - Hjerting Kirke
Kræn erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
17 - Fanø MR - synsudskrift 12. april 2023.

Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskrifterne
godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Sager:
Synsudskrift - Fanø MR - 2023 (2023 - 15029)

Bilag:
Syn 2023 Nordby kirke, Syn 2023 Rindby kapel, Syn 2023 Sønderho kirke, Syn 2023 Nordby Præstegård, Syn 2023 Sønderho Præstegård
Indstillingen tiltrådt.
18 - Fanø MR - anvendelse af frie midler til
græsslåningsmaskine.

Fanø Menighedsråd søger om tilladelse til køb af græsslåmaskine finansieret af de frie midler til Sønderho kirkegårde.

Der er indhentet tilbud på maskine svarende til eksisterende, da det eksisterende ekstraudstyr fortsat kan anvendes, hvilket menighedsrådet anser for mest formålstjenligt.

Menighedsrådet oplyser, at maskine kun forhandles af en forhandler, og de derfor ikke har indhentet øvrige tilbud.

Maskine kan købes på forårstilbud, kr. 190.700, normalpris kr. 235.410.
Forhandleren vil give ca. kr. 20.000 for den gamle maskine.

Der indstilles til Provstiudvalget, at menighedsrådet
kan anvende kr. 170.700 til køb af ny
græsslåmaskine, Egholm Park Ranger 2150.

Sager:
Ansøgning - Fanø MR - anvendelse af frie midler -
græsslåmaskine - 2023 (2023 - 14867)

Bilag:
Ansøgning om frie midler, græsslåmaskine,
Frigørelse af frie midler til græsslåningsmaskine, file
Indstillingen tiltrådt.
19 - Fanø MR - anvendelse af frie midler til lærred i
sognehus.

Fanø Menighedsråd søger om tilladelse til anvendelse af frie midler, kr. 30.000, til køb af nyt lærred i sognehuset.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen
imødekommes.

Sager:
Ansøgning - Fanø MR - anvendelse af frie midler - lærred i sognehus - 2023 (2023 - 15450)

Bilag:
Ansøgning om frie midler 11.05.23, Oticon, tilbud på
lærred, Nordby Kirke Fanø - Tilbud 15949-21222
Indstillingen tiltrådt.
20 - Stiftets vejledning om personalegoder og gaver.

Sager:
Vejledning - Ribe Stift - personalegader og gaver - Skads Provsti (2023 - 15853)

Bilag:
Gaveregulativ
Vejledningen drøftet.

2023 - 12999 - Skads Provsti – Møder 23-05-2023, 15:30

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk