Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 2. marts 2023

 

Referat fra den 2. marts 2023

PU møde 2. marts 2023 kl. 15:30 til 17:30


Deltagere: Kræn Christensen, Johannes Jakobsen Sidelmann, Orla Fielsø, Karen Gejl Friis, Peter Lauridsen Hundebøll, Poul Erik Kammersgaard, Hans Jeppe Andersen

 

MødepunktReferat
1 - RAMS - ansøgning om kontingentstigning

RAMS, Folkekirkens Skoletjeneste Ribe Stift, ansøger
provstiudvalgene i Ribe Stift om en gradvis
kontingentstigning over en femårig periode til
finansiering af den teologiske deltidsstilling.

Gennem mange år har Ribe Stift finansieret den teologiske medarbejder i RAMS. Pr. 1. januar 2023 er det ikke længere muligt, da stiftet fremadrettet ikke har midler til at lønne teologers pædagogiske arbejde.

RAMS skal fremover selv finansiere den teologiske deltidsstilling, hvilket betyder en årlig merudgift på ca. 300.000 kroner. Bestyrelsen ønsker at bibeholde en medarbejder, der kan være garant for den teologiske faglighed i det i forvejen gennemarbejdede pædagogiske undervisningsmateriale, så RAMS fortsat er Folkekirkens skoletjeneste.
RAMS' egenkapital kan klare udfordringen på kort sigt.

På efterårets provstemøde var RAMS’ økonomiske
udfordring på dagsordenen, og provsternes
løsningsforslag blev, at man over en femårig periode gradvist kan hæve provstiernes kontingent samtidig
med, at RAMS’ egenkapital nedbringes, så
lønudgiften til den teologiske medarbejder vil være fuldt dækket fra 2028. Såfremt at provstiudvalgene
vedtager provsternes løsningsforslag, vil dette betyde, at stiftets otte provstier samlet vil bidrage med 60.000 kr. ekstra hvert år.

Vedhæftede bilag ”RAMS kontingent 2024-2028”
fremgår de enkelte provstiers kontingenter, såfremt alle provstiudvalg bakker op om forslaget.

For Skads Provsti vil der være en stigning på ca. kr. 10.500 årligt i årene 2024 til 2028.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen
imødekommes.

Sager:
Henvendelse - RAMS - eventuel kontingentstigning
fra januar 2024 (2023 - 4664)

Bilag:
RAMS - evt. kontingentstigning fra januar 2024, BREV
til provsti-udvalg RAMS kontingent 2024-2028, RAMS
Kontingent 2024-28 FORSLAG
Johannes erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
2 - Regnskab 2022 for provstiudvalgskassen

Årsregnskabet 2022 viser et driftsresultat på kr. -549.241,46.

Der er i året afholdt udgifter vedrørende tidligere år:
Donation til Folkekirkens Hus fra salg af billeder i 2018, kr. 12.500,00
Husleje, et kvartal fra 2020, kr. 18.613,50
RAMS, tre rater fra 2021, kr. 225.731,47
Bygningssagkyndig, fra 2017-2021, kr. 204.395,40

Der var hensat på frie midler, afgrænsede projekter kr. 256.844,97 ved årsafslutning 2021.

I forbindelse med fratrædelse udgiftsført kr. 61.560,14 til feriepenge.

Der er ikke taget højde for i budget 2022 fratrædelse og ansættelse af provstisekretær, samt en overgangsperiode med 2 provstisekretærer.

Der er udgiftsført kr. 25.033,84, som er Skads Provstis andel til portrættet af biskop Elof Westergaard.

Der hensættes kr. 239.772 til kirkerum på nyt Odense Universitetshospital, som er Skads Provstis andel. På provstiudvalgsmøde 23. august 2022 blev
der besluttet, at udgiften afholdes af
provstiudvalgskassen.

5% midler Esbjerg

Primo 2022, kr. 1.985.302,23
Skads MR, lokalfinansieret præst, kr. 47.277,45
Grundtvigs MR, udgifter ifbm. ansættelse af korshærspræst, kr. 21.812,50
Rente, kr. 10.724,22
Gebyr, kr. 2.207,00
Ultimo saldo 2022, kr. 1.903.281,06.

Beløbet til Grundtvigs Menighedsråd er overført i banken den 27. januar 2023. Udgiften er afholdt i 2022.

5% midler Fanø

Primo 2022, kr. 242.666,20
Rente, kr. 1.325,01
Gebyr, kr. 1.550,00
Ultimo saldo 2022, kr. 239.791,19

Ændring af procedure i forbindelse med bogføring af
provstiudvalgskassen.
Vi er overgået til elektroniske bilag samt faktura til provstiet modtages via EAN/GLN nr. 5798000857926.

Der indstilles til Provstiudvalget, at vedhæftet regnskab for provstiudvalgskassen godkendes.

Sager:
Regnskab - PUK - Skads Provsti - 2022 (2023 - 6816)

Bilag:
Udkast PUK regnskab 2022
Indstillingen tiltrådt.

Skads Provstiudvalg, CVR-nr. 21283843, Regnskab 2022, Afleveret d. 02-03-2023 16:08
3 - Placering af likvide midler

Provstiudvalget skal årligt forholde sig til placering af
likvide midler.
Se vedhæftet oversigt over beholdning i
pengeinstitutter.

Ligningsmidler tilgår Vestjysk Bank.

Sager:
Økonomi - fordeling af midler i pengeinstitutter - Skads Provsti (2023 - 6852)

Bilag:
Likviditet, placering af midler, Aktdokument
Provstiudvalget vurderer at placering af likvide midler i Vestjysk Bank, Sydbank og Nordea er sikker.
4 - Budget 2024 - udmelding af foreløbig
driftsramme for kirkekasserne

Der indstilles til Provstiudvalget, at udmeldingen af
den foreløbige driftsramme for 2024 er lig med
driftsrammen for 2023 reguleret for
gravstedskapitaler samt fratrukket
engangsbevillinger og tillagt engangsreduceringer.

Den foreløbige driftsramme udmeldes senest den 15. april 2023 til kirkekasserne.
Indstillingen tiltrådt.
5 - Emner til dagsorden til budgetformøde

Drøftelse af emner til budgetformødet, som afholdes den 18. april 2023 i Sædden Kirke.

Sager:
Budgetformøde - 2024 - Skads Provsti (2023 - 832)

Bilag:
Aktdokument
6 - Høring - administrative forskrifter i forbindelse
med opdatering af lov om folkekirkens økonomi

Sager:
Høring - administrative forskrifter ifbm. opdatering af lov om folkekirkens økonomi - Skads Provsti - 2023
(2023 - 7480)

Bilag:
Høringsliste vedr. adminsitrative forskrifter efter
opdatering af lov om folkekirkens økonomi (Gode
Rammer), UDKAST - Bekendtgørelse om
provstiudvalgenes og budgetudvalgenes
virksomhed, UDKAST - Bilag 1 (revisionsinstruks) til
cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget,
regnskab og revision, UDKAST - Cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og
revision mv, Høringsbrev, administrative forskrifter i
forbindelse med opdatering af lov om folkekirkens
økonomi (Gode Rammer)
Bemærkning til bekendtgørelsen § 12 stk.
7 - Provstesyn - 2023

Der er gennemført provstesyn ved Tjæreborg, Sneum, Treenigheds og Zions Menighedsråd.

Oversigt over bemærkninger vedlægges.

Sager:
Provstesyn - Skads Provsti - 2023 (2023 - 1325)

Bilag:
Provstesyn 2023
Tages til efterretning.
8 - Byggesag - Vor Frelsers MR - reparation af orgel

Vor Frelsers Menighedsråd har fået orglet repareret i
henhold til beskrivelse fra P.G. Andersen & Bruhn
Orgelbyggeri ApS fra den 24. januar 2023.

Orgelkonsulent Torben Krebs har ikke været
involveret i sagen.

Stiftsøvrigheden har ikke forudgående godkendt projektet.

Udgift i forbindelse med reparationen, kr. 332.000.

Der søges om brug af egne midler til finansiering af
projektet, kr. 100.000 (tidligere bevilget af
provstiudvalget) samt kr. 231.991,34 fra
anlægsprojektet til istandsættelse af Vor Frelsers Kirkes tårn, idet skaden på orglet er sket som en
følge af forholdene under tårnrenoveringen.

Der indstilles til Provstiudvalget, at sagen sendes til
Ribe Stift for viderebehandling af sagen, samt at
projektet finansieres af menighedsrådets frie midler.

Ansøgningen om anvendelse af anlægsmidler
bevilget til "fugtafskalning i kirken og reparation af
saltskader i klokketårn" kan ikke imødekommes. Når
ovennævnte anlægsprojekt er færdigt, skal
regnskabet føres som et biregnskab og vedlægges regnskabet. Herefter kan der laves en
omdisponering af midlerne til andet projekt ved
godkendelse af provstiudvalget.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Vor Frelsers Kirke - Vor
Frelsers Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2023 -
6625)

Bilag:
rapport af tilbuddet (003), Renovering af bælge1 (005), Beslutningsprotokollat, Oversigt over skaden
på orglet 1, Konklusion orglet, Opsummering
Indstillingen tiltrådt.

Provstiudvalget påpeger på det kraftigste, at jævnfør sagsbeskrivelse er proceduren ikke overholdt og findes uacceptabelt.
9 - Zions MR - tjenestebolig - fraflytningssyn -
Spangsbjerggade 47

Liste udarbejdes af menighedsrådets
bygningssagkyndig i samarbejde med
menighedsrådet for klaring af bolig til nyansat præst.

Kontor og lagerrum tømmes senest 5. maj 2023.

Sager:
Tjenestebolig - Zions Præstegård - Spangsbjerggade
47 - fraflytningssyn - Skads Provsti - 13. januar 2023
(2023 - 748)

Bilag:
Synsrapport, indflytningssyn Spangsbjerggade 47
Tages til efterretning.
10 - Zions MR - synsudskrift 30. marts 2022

Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskrifterne
godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Sager:
Synsudskrift - Zions MR - 2022 (2023 - 7454)

Bilag:
Synsprotokol Zions Kirke og - sognehus II, marts 2022, Synsprotokol Stormgade 68, marts 2022, Synsprotokol Spangsbjerggade 47, marts 2022,
Synsprotokol Zions Kirke og - sognehus, marts 2022, VS synsprotokoller marts 2022, Zions Kirke
Orla erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
11 - Sneum MR - synsudskrift 25. maj 2022

Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskriften
godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Sager:
Synsudskrift - Sneum MR - 2022 (2023 - 7351)

Bilag:
Fra Sneum MR, synsudskrift 25. maj 2022
Hans Jeppe erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
12 - Tjæreborg MR - afgørelse vedr. rev. projekt om
restaurering af kirkebænke i Tjæreborg Kirke

Til orientering godkender Stiftsøvrigheden det af
Konserveringscenter Vejle udarbejdet
projektbeskrivelse af 20. juni 2022 om restaurering af kirkebænkene i Tjæreborg Kirke.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Tjæreborg - Tjæreborg
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 36749)

Bilag:
Afgørelse vedr. rev. projekt om restaurering af
kirkebænke i Tjæreborg Kirke, Aktdokument,
Tjæreborg_NM22-08571, 230112 Tjæreborg Kirke,
restaurering af bænke
Tages til efterretning.
13 - Tjæreborg MR - Konvertering til frie midler, afgrænsede projekter

Tjæreborg Menighedsråd fik tildelt en étårig driftsbevilling i 2022 til kalkning af kirken, kr. 67.000, hvor der er anvendt kr. 27.762,50, hvilket giver et driftsoverskud kr. 39.237,50.

Der ansøges om konvertering af frie midler til frie
midler, afgrænsede projekter kr. 39.000 til
finansiering af slibning og lakering af gulve i
sognehusets sal og personalerum, kr. 20.000 samt
udskiftning af defekt AV-udstyr i sognesalen, kr. 19.000.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen
imødekommes og indarbejdes ved årsafslutning af
regnskab 2022.

Sager:
Ansøgning - Tjæreborg MR - Konvertering af frie midler til frie midler, afgrænsede projekter - 2022 (2023 - 7676)

Bilag:
Konvertering af frie midler til frie midler, afgrænsede projekter
Johannes erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
14 - Byggesag - Grundtvigs MR - reparation af orgel

Grundtvigs Menighedsråd har fået orglet repareret i henhold til rapport fra Bruno Christensen & Sønner Orgelbyggeri ApS.

Orgelkonsulent Torben Krebs har ikke været
involveret i sagen.

Stiftsøvrigheden har ikke forudgående godkendt projektet.

Der søges om 5% midler til finansiering af projektet,
kr. 102.000.

Der indstilles til Provstiudvalget, at sagen sendes til
Ribe Stift for viderebehandling af sagen, samt at
projektet finansieres af ikke anvendte videreførte
anlægsmidler kr. 90.000 samt menighedsrådets frie
midler.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Grundtvigskirken -
Grundtvigs Sogns Menighedsråd - Kirkebygning -
orgel (2023 - 3243)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Orgelbyggeri faktura
23663, Orgelbyggeri faktura 23664, Orgelbyggeri
faktura 23667, Orgelbyggeri, rapport vedr. udført
arbejde med kirkens orgel, Aktdokument
Indstillingen tiltrådt.

Provstiudvalget påpeger på det kraftigste, at jævnfør sagsbeskrivelse er proceduren ikke overholdt og findes uacceptabelt.
15 - Hjerting MR - anlægsprojekt afsluttet i 2022

Hjerting Menighedsråd søger om godkendelse til at overføre restbeløbet, kr. 96.977, til frie midler fra anlægsprojektet "Facadebehandling".

Der er 31. januar 2023 givet en administrativ
godkendelse af ansøgningen.

Der indstilles til Provstiudvalget, at den godkendte ansøgning tages til efterretning.

Sager:
Økonomi - Hjerting MR - anlæg 2022 -
Facadebehandling af kirken (2023 - 3978)

Bilag:
Videreførelse af afsluttede anlægsarbejder (005),
Aktdokument
Kræn erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
16 - Eventuelt

2023 - 4663 - Skads Provsti – Møder 02-03-2023, 15:30

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk