Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 9. november 2021

 

Referat fra den 9. november 2021

PU møde 9. november 2021 - d. 09-11-2021 kl. 15:30 til 17:00

Deltagere: Skads Provstiudvalg

MødepunktReferat
1 - Konstituering af provstiudvalget i 2021.

Det nye provstiudvalg består af 7 medlemmer, hvoraf provsten og en repræsentant for præsterne udgør de 2.

Udvalgets funktionsperiode er 4 år og gælder frem til 31. oktober 2025. Udvalget skal som den første handling konstituere sig med valg af formand og næstformand.

Sager:
Konstituering af provstiudvalg i 2021 - Skads provstiudvalg (2021 - 29980)

Bilag:
Valgte medlemmer af provstiudvalget i 2021., 20211101131723376
Medlemmerne af PU udvalget har valgt provst Kræn Christensen til formand og Peter Hundebøll, Treenighedskirkens Menighedsråd, til næstformand.
2 - Forretningsorden for Skads provstiudvalg

Der er udarbejdet et forslag til forretningsorden for det nye provstiudvalg.

Forretningsordenen sætter en række praktiske rammer for udøvelsen af de opgaver, som er henlagt til udvalget.
Det indstilles til provstiudvalget, at forslag til forretningsorden godkendes.

Sager:
Forretningsorden for Skads provstiudvalg november 2021 - 2025 (2021 - 30144)

Bilag:
Forretningsorden for Skads provstiudvalg, Forretningsorden for Skads Provstiudvalg
Sagen behandles igen på næste
provstiudvalgsmøde,
jf. § 11.
3 - Regnskabsinstruks 2021

Der er udarbejdet forslag til ny regnskabsinstruks.
Instruksen er opdateret for 2 nyvalgte provstiudvalgsmedlemmer.

Det indstilles til provstiudvalget, at regnskabsinstruksen godkendes.

Sager:
Regnskabs instruks 2021 - Skads provsti (2021 - 30162)

Bilag:
Regnskabsinstruks 2021, Regnskabsinstruks 2021
Indstillingen tiltrådt.
4 - Mødetidsplan - Provstiudvalgets møder i 2022

Forslag til tidsplan vedlagt. Medbring gerne kalendere.

Sager:
Mødetidsplan - Provstiudvalget 2022 - Skads Provsti (2021 - 30348)

Bilag:
Tidsplan - Møder i Provstiudvalget i Skads provsti 2022, 20211104104410829
Tidsplanen godkendt.
5 - Kvartalsrapport, PUK og beholdninger mv. ultimo 3. kvartal 2021

Kvartalsrapport for Puk kassen og beholdningsoversigt vedlægges.

Det indstilles til Provstiudvalget, at rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:
Kvartalsrapport, PUK og beholdninger mv. ultimo 3. kvartal 2021, Kvartalsrapport PUK 3 kvt. 2021, Beholdninger på bankkonti mv. kvartalsstatus
Indstillingen tiltrådt.
6 - Ansøgning fra Jerne sogns menighedsråd om frigivelse af prohiberede midler

Der er fremsendt ansøgning fra Jerne Sogns Menighedsråd om frigivelse af prohiberede midler i stiftet til finansiering af udskiftning af vinduer i kirken og reparationer af hvælv.

Begge projekter består af dels en finansieringsdel, som behandles i denne sag og dels af byggesager som skal afleveres digitalt i DAPén til behandling og eventuel konsulenthøring inden afgørelse af Ribe Stiftsøvrighed.

Det er oplyst i Stiftet, at der kan søges om de prohiberede midler inden byggesagerne er afsluttet.

I følge fremsendt opgørelse, er menighedsrådets prohibedere midler medio året 2021 på 1.386.568,94 kr.

Det indstilles til provstiudvalget, at:

Jerne sogns Menighedsråds ansøgninger om frigivelse af 173.000 kr. til udskiftning af vinduer i kirken og 963.000 kr. til reparation af hvælv videresendes til Ribe stift med provstiets anbefaling af, at der kan udbetales beløbene til formålene.

Sager:
Ansøgning - om frigivelse af prohiberede midler - fra Jerne Sogns menighedsråd (2021 - 30226)

Bilag:
Ansøgning om frigivelse af midler, Jerne Sogn, 1 KAS kontoudtog, 2 Menighedsrådets beslutningsprotokol 270921, 3 PU møde 21. august 2018, 4 Provstesyn 2016, 5 Provstesyn 2021, 6 Referat synsrapport 11.05.2021 Peter Nygaard, 7 Vinduer Overslag Rammeværkstedet, 8 Vinduer Tilbud Glarmester Helmut Ottsen ApS, 9 Nationalmuseet Besigtigelse af hvælvoversider, 10 Olav Kristensen, Rådgivende Ingeniørfirma ApS
Poul Erik Kammersgaard erklærede sig inhabil og
deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
7 - Ansøgning ekstraordinære honorarer samt Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning - Sædden sogns menighedsråd

Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at udbetale ekstraordinære honorarer til 3 menighedsrådsmedlemmer med begrundelsen særlige personaleudfordringer hen over sommeren.

Honorarerne ønskes i givet fald finansieret af menighedsrådets frie midler. Der orienteres om, at menighedsrådet har accepterer et forløb med Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning til 63.840 kr.
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til, at dette finansieres via fri midler. Menighedsrådets frie midler udgjorde ultimo 2020: 760.112 kr.

Det indstilles til Provstiudvalget:
at det drøftes, om disse ekstraordinære honorarer tillades,
at der gives tilladelse til at dække udgiften til Folkekirkens arbejdsmiljørådgivning af menighedsrådets frie midler.

Sager:
Ansøgning - Ekstraordinære honorarer samt Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning finansieret af frie midler - Sædden sogns menighedsråd (2021 - 30238)

Bilag:
VS Ansøgning Ekstraordinært honorar samt Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning, Menighedsrådets beslutningsprotokol 170921, FAR Tilbud til Sædden kirke 09-09-21
Provstiudvalget giver IKKE tilladelse til ekstraordinære honorarer til menighedsrådsmedlemmer.
Provstiudvalget giver tilladelse til at dække den ansøgte udgift til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning.
2021 - 29974 - Skads Provsti – Møder 09-11-2021, 15:30
 
Skads Provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21283843 - EAN nr.: 5798000857926