Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 8. november 2022

 

Referat fra den 8. november 2022

PU møde 8. november 2022 kl. 15:30 til 17:30


Deltagere: Kræn Christensen, Johannes Jakobsen Sidelmann, Orla Fielsø, Karen Gejl Friis, Peter Lauridsen Hundebøll

Afbud: Poul Erik Kammersgaard, Hans Jeppe Andersen

 

MødepunktReferat
1 - Bryndum-Vester Nebel MR - syn 5. oktober 2022
Bryndum kirke.

Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskriften
godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Sager:
Synsudskrift - Bryndum-Vester Nebel MR - 2022 (2022 - 32632)

Bilag:
scan
Indstillingen tiltrådt.
2 - Bryndum-Vester Nebel MR - syn 5. oktober 2022
Vester Nebel kirke

Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskriften
godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Sager:
Synsudskrift - Bryndum-Vester Nebel MR - 2022 (2022 - 32632)

Bilag:
scan
Indstillingen tiltrådt.
3 - Skads MR - synsudskrift 23. september 2022

Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskriften
godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Sager:
Synsudskrift - Skads MR - 2022 (2022 - 30026)

Bilag:
Skads Kirke -Bygningssyn 2022
Indstillingen tiltrådt.
4 - Byggesag - Skads MR - Reparation af kirkens udvendige fuger.

Skads Menighedsråd søger om tilladelse til at reparere alle udvendige fuger på kirken.

Der er ved kirkesynet konstateret, at cementfugerne i kirkens kvadermurværk er under kraftig nedbrydning, og det er i et sådant omfang, at man mange steder kan kradse fugerne ud med fingrene og andelen af huller i fugerne er kraftigt stigende.

Alle fuger på kirken må forventes udkradset og genopfuget med en diffusionsåben hydraulisk mørtel.

Restaureringsarkitekt Bruno Viuf Larsen anbefaler at skaden udbedres hurtigst muligt, hvilket forventes at være sommer 2023 på grund af fugt i muren på nuværende tidspunkt. Der anslås en pris op til kr. 500.000 inkl. moms baseret på erfaringspriser fra andre kirker.

Provstiudvalget skal ansøges om 5 % midler, når der er indhentet tilbud fra 3 håndværkere samt truffet beslutning herom i menighedsrådet.

Der indstilles til Provstiudvalget, at imødekomme ansøgningen og sende byggesagen til viderebehandling i Ribe Stift.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Skads Kirke - Skads Sogns
Menighedsråd - Kirkebygning - Fuger smuldrer
udvendigt (2022 - 31287)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Bygningssyn 2022,
Notat vedr. nedbrydning i fuger fra rådgiver, Mail fra
rådgiver og kirkeværge
Indstillingen tiltrådt.
5 - Byggesag - Sneum MR - Lydanlæg i Sneum Kirke.

Sneum Menighedsråd søger om tilladelse til opsætning af lydanlæg i kirken.

Kirken har et teleslyngeanlæg, men ingen mulighed for at forstærke tale. Kabler og forstærker til teleslynge bevares, præstetryk udskiftes, men bevares på samme pladser (alter og prædikestol).

Mikser og forstærker placeres ved/under prædikestolen i et neutralt rack-skab, hvor også teleslyngeanlægget skal være. Dette står nu på en hylde bag prædikestolen.

Der ansøges om opsætning af to højttalere på væggene i hovedskibet i Sneum kirke. Højttalerne er smalle og hvide og opsættes med to diskrete beslag.
Kabler føres op til højttalerne nedefra.

Der ansøges om at åbne fugen i teglgulvet langs trappen/væggen for at lægge kablet til højttaler i nordsiden usynligt, indtil det skal føres op ad vægge til højttaleren, der placeres ved siden af Mariafigur eller op ad søjlen afhængigt af de tekniske muligheder.

Der ansøges om at føre kabel videre ned langs
bænkene (hvor også ledning til elvarme er ført) til et nyt, lille betjeningspanel på den bagerste bænk,
hvorfra kirketjeneren kan styre det nye lydanlæg.
Herfra forberedes anlægget til at føre et kabel ud til en udendørs højttaler/højttaler i våbenhus.

Forventet udgift for lydanlæg, materialer, ekstra mikrofon, arbejdsløn, murer og elektriker kr. 110.621 finansieres af egne frie midler.

Provstiudvalget skal ansøges om brug af frie midler.

Der indstilles til Provstiudvalget, at imødekomme
ansøgningen og sende byggesagen til viderebehandling i Ribe Stift.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Sneum kirke - Sneum
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - lydanlæg (2022
- 30318)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Projektbeskrivelse
lydanlæg Sneum, Budget lydanlæg Sneum, Tilbud fra
AV-Center
Indstillingen tiltrådt på betingelse af, at der er
indhentet 3 tilbud.
6 - Hostrup MR - Ansøgning om frigivelse af andet
indlån med rente i Ribe Stift.

Hostrup Menighedsråd ansøger om udbetaling
af "Andet indlån med rente" kr. 58.847,48 samt "Salgssummer" kr. 306,02 til delvis finansiering af reparation og fornyelse af offerlag i Hostrup Kirke.

Der indstilles til Provstiudvalget, at der godkendes udbetaling af opsparede midler i stiftet kr. 59.153,50.

Sager:
Ansøgning - Frigivelse af opsparede midler i Ribe
Stift - Hostrup MR - 2022 (2022 - 30886)
Ansøgning - Frigivelse af opsparede midler i Ribe
Stift - Hostrup MR - 2022 (2022 - 30886)
Ansøgning - Frigivelse af opsparede midler i Ribe
Stift - Hostrup MR - 2022 (2022 - 30886)

Bilag:
Ansøgning om frigivelse af midler, Referat Hostrup
MR 12.10.2022, Re Frigivelse af opsparede midler i
Ribe Stift
Indstillingen tiltrådt.
7 - Hjerting MR - kvartalsrapport 30. september 2022.

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 115.520,96.

Der er medsendt begrundelse for afvigelse.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om, at Menighedsrådet skal være opmærksom på den fortsatte drift/likviditet, og at eventuelle budgetmæssige afvigelser, skal afholdes indenfor
den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3.
kvartal 2022 (2022 - 31488)

Bilag:
Kvartalsrapport 3 kvt. 2022
Kræn erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
8 - Treenigheds MR - Ansøgning om frigivelse af
salgssummer i Ribe Stift.

Treenigheds Menighedsråd ansøger om udbetaling af "Salgssummer" kr. 3.168.000 til delvis finansiering af ny præstebolig i forbindelse med præsteskifte.

Der indstilles til Provstiudvalget, at der godkendes
udbetaling af salgssummer i stiftet.

Sager:
Ansøgning - Frigivelse af hensatte midler -
Treenigheds MR - Ny præstebolig (2022 - 31075)
Ansøgning - Frigivelse af hensatte midler -
Treenigheds MR - Ny præstebolig (2022 - 31075)

Bilag:
2022.10.06.Anmodning frigivelse af stiftsmidler, MR 2022 10 04
Peter erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
9 - Gjesing MR - Salg af præstebolig.

Gjesing Menighedsråd søger om tilladelse til at sætte præsteboligen på Berberisvej 4 til salg ved Danbolig.

Menighedsrådet indstiller, at ejendommen sættes til salg ved Danbolig, bl.a. grundet salgspris, salgssalær og vilkår. Beslutningen er truffet enstemmigt.

Provsten samt næstformand for provstiudvalget, Peter Hundebøll har administrativt givet tilladelse til ansøgningen.

Der indstilles til Provstiudvalget, at den godkendte ansøgning tages til efterretning.

Sager:
Ansøgning - Salg af præstebolig - Berberisvej 4 6715
Esbjerg N - Gjesing MR - 2022 (2022 - 31577)
Ansøgning - Salg af præstebolig - Berberisvej 4 6715
Esbjerg N - Gjesing MR - 2022 (2022 - 31577)

Bilag:
sag til behandling - salg af præstebolig, salg
Berberisvej 4,
Formidlingsaftale_ejerbolig_141_893780,
Salgsbudget_141_893780, 0) Salgsbudget
(Salgsbudget udbud), 1) Salgsoplæg (Følgeskrivelse
til sælger), Handlingsplan Berberisvej 4, Salgsbudget
- 67018087 Berberisvej 4, 22.10.12 referat rådsmøde
Indstillingen tiltrådt.
10 - Sædden MR - Ændring af anlægsprojekt.

I forbindelse med anlægsprojektet "nyt tag, Ådalshaven samt omfugning af gavl", ansøger Sædden Menighedsråd om tilladelse til ændring af projektet, så gavlen mures op på ny i stedet for omfugning. Gavlen er svært medtaget, så meget at stenene falder ud.

Der er indhentet et tilbud på at få muren opført, som
den eksisterende med udsmykning samt et tilbud
uden udsmykning.

Provsten har administrativt givet tilladelse til ændring af anlægsprojektet, hvor gavlen genopmures som den eksisterende mur.
Udgiften, kr. 80.907,50, skal finansieres indenfor den tildelte driftsramme.

Der indstilles til Provstiudvalget, at den godkendte
ansøgning tages til efterretning.

Sager:
Ansøgning - Ændring projekt Nyt tag Ådalshaven -
Gavl - Sædden MR - 2022 (2022 - 30860)
Ansøgning - Ændring projekt Nyt tag Ådalshaven -
Gavl - Sædden MR - 2022 (2022 - 30860)

Bilag:
Sv Til Sædden MR og KKEF, Ansøgning, ændring i
anlægsprojekt (STPR F2 2110815), Sædden MR referat 131022
Indstillingen tiltrådt.
11 - Guldager MR - kvartalsrapport 30. september 2022.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3.
kvartal 2022 (2022 - 31488)

Bilag:
420 Kvartalsrapport 3 2022 2 underskrevet
Indstillingen tiltrådt.
12 - Guldager MR - ansøgning om kompensation til gardiner i præstebolig - 5% midler.

Guldager Menighedsråd søger om 5 % midler til kompensation til Brian Bannerholt i forbindelse med anskaffelse af gardiner til den nye præstebolig.

Menighedsrådet er bekendt med, at anskaffelse af gardiner til en præstebolig hører under præstens anskaffelser og er en privat ejendom.

Da præsteboligen blev revet ned på grund af skimmelsvamp, blev gardinerne også fjernet af menighedsrådet.

Der er indhentet tilbud på gardiner til den private del af den nye præstebolig, kr. 30.000.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen imødekommes.

Sager:
Henvendelse - Guldager MR - Kompensation
gardiner præstebolig - 2022 (2022 - 30851)
Henvendelse - Guldager MR - Kompensation
gardiner præstebolig - 2022 (2022 - 30851)

Bilag:
Masterbrev Bente, gardiner
På baggrund af behandlet kvartalsrapport under
punkt 11, skal Guldager menighedsråd finansiere gardiner indenfor den tildelte driftsramme.
13 - Grimstrup MR - kvartalsrapport 30. september 2022.

Kvartalsrapporten viser et underskud, kr. 47.674,70, hvor der for året er budgetteret med at indtægter og udgifter balancerer.

Der er efterfølgende fremsendt forklaring til afvigelsen.

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om, at Menighedsrådet skal være opmærksomme på den fortsatte drift/likviditet, og at eventuelle budgetmæssige afvigelser, skal afholdes inden for
den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3.
kvartal 2022 (2022 - 31488)
Kvartalsrapport - alle kirkekasser - Skads Provsti - 3.
kvartal 2022 (2022 - 31488)

Bilag:
Grimstrup mr - kvartalsrapport 30.09.2022, Til Skads
provsti.docx - forklaring til kvartalsrapporter 2022
Indstillingen tiltrådt.
14 - Byggesag - Fanø MR - Vedligeholdelse af orgel i Sønderho Kirke.

I forbindelse med stemning af orglet i Sønderho Kirke, er der konstateret skimmelvækst i orglets pedaltårne.

Til forebyggelse af udbredelse af skimmelsvamp i orglet, søges der om tilladelse til, at der indbygges termo-/hydrostat-styrede varmelegemer og ventilatorer i orglet. Tilbud fra Marcussen & Søn, kr. 25.800 inkl. moms.

Kabelføring/el-installation skønnes til kr. 15.000 inkl. moms.

Opretning og forstærkning af 6 lydbægre i pedalets rørstemme i orglet, kr. 17.000 inkl. moms.

Der søges om anvendelse af frie midler til finansiering af udgifterne, samlet pris kr. 57.800.

Der indstilles til Provstiudvalget at imødekomme
ansøgningen og sende byggesagen til viderebehandling i Ribe Stift.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Sønderho Kirke - Fanø
Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 28674)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Marcussen & Søn,
manchetter lydbægre, Marcussen & Søn,
affugter_varmelegemer, Ansøgning, frie midler til finansiering orgel Sønderho, Referat MR møde 5. oktober 2022
Karen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
15 - Godkendelse af regnskab 2021 for alle
kirkekasser i Skads Provsti.

Behandling af provstirevisors erklæring, revisionsprotokol og menighedsrådets eventuelle
bemærkninger.

PWC har udarbejdet en samlet oversigt over
revisionsbemærkninger, hvor der er tilført
menighedsrådets behandling af revisionsprotokollatet.

Zions Menighedsråd behandler revisionsprotokollatet den 10. november 2022.

Der indstilles til Provstiudvalget, at de slutter op om
provstirevisors angivne bemærkninger og anbefalinger.

Sager:
Regnskab - Revisionsprotokollat til årsregnskab for
2021 - alle kirkekasser - Skads Provsti (2022 - 32484)

Bilag:
Skads Provsti, samleoversigt bemærkninger
årsregnskab 2021
Indstillingen tiltrådt.
16 - PUK - Kvartalsrapport pr. 30. september 2022.

Kvartalsrapporten viser et forbrug på kr. 1.870.674,81, hvilket svarer til 110,04% og et driftsresultat på kr. -595.669,81.

Underskuddet forklares i bilaget "Bemærkninger til kvartalsrapport pr. 30. september 2022 PUK".

Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - PUK - Skads Provsti - 3. kvartal 2022
(2022 - 32079)
Kvartalsrapport - PUK - Skads Provsti - 3. kvartal 2022
(2022 - 32079)
Kvartalsrapport - PUK - Skads Provsti - 3. kvartal 2022
(2022 - 32079)

Bilag:
Bemærkninger til kvartalsrapport pr. 30. september
2022 PUK, PUK, Kvartalsrapport pr. 30. september
2022, Skads Provsti, PUK, Budget, formål pr. 30. september 2022
Indstillingen tiltrådt.
17 - Mødedatoer for 2023

Fastsættelse af datoer for provstiudvalget i 2023.

24. januar 2023
2. marts 2023
18. april 2023 + budgetformøde
23. maj 2023
13. juni 2023
30. august 2023
Budgetsamråd 5. september 2023
13. september 2023
12. oktober 2023
7. november 2023
5. december 2023
18 - Eventuelt

2022 - 30619 - Skads Provsti – Møder 08-11-2022, 15:30

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk