Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 4. maj 2021

 

Referat fra den 4. maj 2021

PU møde 4. maj 2021 - Skads Provstiudvalg - d. 04-05-2021 kl. 15:30 til 17:00

Deltagere: Skads Provstiudvalg

Peter Hundebøll havde meldt afbud.

 

MødepunktBeslutning
1 - Kvartalsrapport og beholdningsoversigt, Skads provsti, 1. kvartal 2021
Kvartalsoversigt og oversigt over beholdninger ultimo 1. kvartal er vedlagt.
Det indstilles til Provstiudvalget, at rapporteringen tages til efterretning.

Sager:
Kvartalsrapporter, provsti og Menighedsråd, 1. kvt. 2021 - Skads Provsti (2021 - 12233)

Bilag:
Kvartalsrapport og beholdningsoversigt, Skads provsti 1.kvt 2021, Kvartalsrapport og beh. oversigt Skads provsti 1. kvt. 2021
Indstillingen tiltrådt.
2 - Provstesyn 2021
Der er gennemført provstesyn ved 5 menighedsråd.
Oversigt over bemærkninger vedlægges.

Sager:
Provstesyn 2021 - Skads provsti (2021 - 9272)

Bilag:
Intet emne, Provstesyn 2021 til PU
3 - Tilstandsvurdering og overslag tagudskiftning - kirkens tag - Zions Kirke - Skads provsti. Nye data pr. marts 2021

Materialet har været vurderet af Provstiets bygningssagkyndige
Det indstilles til provstiudvalget, at sagen drøftes.

Sager:
Zions Kirkes tag - efter inspektion af taget (2020 - 31238)

Bilag:
brev vedr. kirkens tag - Zions Kirke, Brev til Skads Provstiet, Zions Kirke - Taginspektion 7-9-2020 TEKT, Zions Kirke - Tilstandsvurdering 29-3-2021 TEKT, 20.010_Overslag tagudskiftning
Provstiudvalget ønsker møde med menighedsrådet.
4 - Ansøgning fra Vor Frelsers Sogn om lov til at anvende frie midler til finansiering af manko på projekt

Der er gennemført et projekt, "Tilbygning til sognehus og facaderenovering", hvortil der ved budgetlægningerne 2020 og 2021 er tildelt ligningsmidler på i alt 685.000 kr.
Projektet viser med en udgift på i alt 1.038.044 kr. en samlet overskridelse i forhold til bevillingen på i alt 353.044 kr.

En mulig finansieringskilde kunne - måske delvist - have været via et andet igangværende projekt "fugtafskalning i kirken". Dette anlægsprojekt er dog ikke afsluttet.

I følge regnskab 2020 udgør Menighedsrådets frie midler ultimo 2020 607.594 kr.

Der ansøges - som efterbevilling - om tilladelse til at måtte anvende 353.044 kr. af menighedsrådets frie midler til finansiering af merforbruget. I materialet "Ombygning af sognehus samt facaderenovering mod Skolegade" er givet KKEFs redegørelse for det regnskabsmæssige forløb af anlægsprojektet/-projekterne.

Der er desuden vedlagt referat af ekstraordinært møde i Menighedsrådet d. 27. april 2021. Det fremgår ikke af menighedsrådets mødereferat, at menighedsrådet har forholdt sig til redegørelsen fra KKEF, herunder heller ikke forholdt sig til, hvordan menighedsrådet vil kunne forebygge eventuelle gentagelser.

Det indstilles til Provstiudvalget at sagen drøftes, f.eks. i forhold til:
om den ønskede efterbevilling skal imødekommes
og
om provstiudvalget ønsker, at der skal iværksættes yderligere på baggrund af Menighedsrådets manglende kommentarer m.v. til KKEFs redegørelse.

Sager:
Vor Frelsers Sogn - "frie" midler til finansiering af manko på projekt tilbygning af sognehus og facaderenovering. (2021 - 13064)

Bilag:
Ansøgning Vor Frelsers Sogn, 460 8103 Tilbygning sognehus 2020 2021, 12 460 8002 Fugtafskalning i kirken 2016 2020, Ombygning af sognehus samt facaderenovering mod Skolegade - redegørelse, 460 2021 04 27
Sagen videresendes til Ribe Stift for en juridisk vurdering.

Derefter indbydes menighedsrådet til møde.
5 - Synsrapporter fra Guldager og Treenigheds menighedsråd

Sager:
Menighedsrådenes årlige kirkesyn 2021 - Skads Provsti (2021 - 12631)
Menighedsrådenes årlige kirkesyn 2021 - Skads Provsti (2021 - 12631)

Bilag:
Synsrapporter Guldager menighedsråd, 20210422130853260, Kirkesyn i Treenighedskirken den 20. april 2021, Kirkesyn 2021 - samlet underskrevet, Picture (Device Independent Bitmap)
2021 - 12629 - Skads Provsti – Møder 04-05-2021, 15:30
 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk