Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 3. oktober 2022

 

Referat fra den 3. oktober 2022

PU møde 3. oktober 2022 kl. 15:30 til 17:30


Deltagere: Kræn Christensen, Johannes Jakobsen Sidelmann, Orla Fielsø, Poul Erik Kammersgaard, Hans Jeppe Andersen, Karen Gejl Friis

Afbud: Peter Lauridsen Hundebøll

 

MødepunktReferat
1 - Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2021

Behandling af provstirevisors erklæring og
revisionsprotokollat til årsregnskab 2021 for
provstiudvalgskassen.

Den gennemførte revision har ikke givet anledning til
bemærkninger.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
revisionsbemærkningerne tages til efterretning.

Sager:
Økonomi - Regnskab 2021 PUK - PWC - Skads Provsti
(2022 - 15712)
Økonomi - Regnskab 2021 PUK - PWC - Skads Provsti
(2022 - 15712)

Bilag:
Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2021, PUK
for Skads Provsti, Revisionspåtegning på
årsregnskabet 2021, PUK for Skads Provsti
Indstillingen tiltrådt og revisionsprotokollatet
underskrevet.
2 - Godkendelse af provstiudvalgskassens budget 2023

Der indstilles til Provstiudvalget, at budgetbidrag
"Skads Provstiudvalg, CVR-nr. 21283843, Budget
2023, , Bidrag budget afleveret d. 06-09-2022
16:18" godkendes som endelig budget 2023.

Sager:
Budget - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2023 (2022
- 24971)

Bilag:
Skads Provstiudvalg, CVR-nr. 21283843, Budget
2023, , Bidrag budget afleveret d. 06-09-2022 1618
Indstillingen tiltrådt.

Skads Provstiudvalg, CVR-nr. 21283843, Budget 2023, , Endelig budget afleveret d. 03-10-2022 15:52
3 - Regnskabsinstruks Skads Provsti 2022

Der er udarbejdet forslag til ny regnskabsinstruks.

Instruksen er opdateret til "Regnskabsinstruks for
folkekirkens lokale kasser, Version gældende fra
2020" samt ændring ved personale.

Regnskabsinstruksen erstatter godkendte
regnskabsinstruks fra provstiudvalgsmødet den 9. november 2021.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
regnskabsinstruksen godkendes.

Sager:
Provstiudvalg - Regnskabsinstruks - Skads Provsti -
2022 (2022 - 28856)

Bilag:
Regnskabsinstruks Skads Provsti 2022
Indstillingen tiltrådt og regnskabsinstruksen
underskrevet.
4 - Grimstrup MR - kvartalsrapport 30. juni 2022

Kvartalsrapporten viser et underskud, kr. 26.287,30.
Der er fremsendt forklaring til merforbrug i
forbindelse med kvartalsrapport pr. 31. marts 2022,
og merforbruget er reduceret med kr. 24.433 i
løbet af 2. kvartal.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 -
Skads Provsti (2022 - 22646)

Bilag:
Grimstrup mr kvartalsrapp. 30.06. 2022
Indstillingen tiltrådt.
5 - Hjerting MR - kvartalsrapport 30. juni 2022

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 -
Skads Provsti (2022 - 22646)

Bilag:
HJERTING KIRKE
Kræn erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
6 - Gjesing MR - kvartalsrapport 30. juni 2022

Kvartalsrapporten viser et underskud, kr.
198.277,82, hvor der for året er budgetteret med et underskud, kr. 200.000.
Der er medsendt begrundelse for afvigelse.

Der er på provstiudvalgsmødet den 9. juni 2022
godkendt istandsættelse af præstebolig efter
fraflytning, der finansieres af frie midler.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 -
Skads Provsti (2022 - 22646)

Bilag:
VS Gjesing kirke - kvartalsrapport 30.6.22,
SKM_C36822091510090
Indstillingen tiltrådt.
7 - Sædden MR - kvartalsrapport 30. juni 2022

Kvartalsrapporten viser et underskud på driften, kr. 33.572,97.

Der er på provstiudvalgsmødet 9. juni 2022 bevilget
brug af frie midler i forbindelse med ændringer i
personalegruppen.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 -
Skads Provsti (2022 - 22646)

Bilag:
290 300622 Kvartalsrapport
Indstillingen tiltrådt.
8 - Kvaglund MR - kvartalsrapport 30. juni 2022

Kvaglund Menighedsråd har godkendt en
kvartalsrapport, hvor underskuddet viser kr.
529.520,31.
Denne er efterfølgende opdateret med de korrekte tal fra regnskabssystemet, og fremsendt til provstiet.

Kvartalsrapporten viser et underskud, kr. 839.418,47,
hvor der for året er budgetteret med et underskud, kr. 600.000.

Fordeling af konsolideringsregnskab:

Kvaglund Kirke viser et underskud, kr. 329.744.81, hvor der for året er budgetteret med et underskud,
kr. 600.000.

FTC viser et underskud, kr. 175.143,07. Der er ikke indtægtsført tilskud fra Ribe Stiftsråd, svarende til kr. 175.000 pr. 30. juni 2022.

Folkehuset viser et underskud, kr. 334.330,59. Der er
ikke indtægtsført tilskud fra Esbjerg Kommune,
svarende til kr. 359.000 pr. 30. juni 2022.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om,
at Menighedsrådet skal være opmærksom på den fortsatte drift/likviditet.

Sager:
Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 -
Skads Provsti (2022 - 22646)

Bilag:
Aktdokument, Kvaglund MR, opdateret
kvartalsrapport 30. juni 2022
Indstillingen tiltrådt.
9 - Grundtvigs MR - kvartalsrapport 30. juni 2022

Kvartalsrapporten viser et underskud, kr. 256.312,34, hvor der for året er budgetteret med at indtægter og
udgifter balancerer.

Der er efterfølgende fremsendt redegørelse for Grundtvigs Sogns budgetoverskridelser.

Der indstilles til Provstiudvalget at sagen drøftes.

Sager:
Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 -
Skads Provsti (2022 - 22646)
Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 -
Skads Provsti (2022 - 22646)

Bilag:
1255 300622 Kvartalsrapport, Merforbrug i
Grundtvigskirken Buget overskridelse
Kvartalsrapporten er godkendt med bemærkning om, at Menighedsrådet skal være opmærksom på den fortsatte drift/likviditet, og at eventuelle budgetmæssige afvigelser, skal afholdes indenfor den tildelte driftsramme.
10 - Treenigheds MR - kvartalsrapport 30. juni 2022

Treenigheds Menighedsråd har godkendt en
kvartalsrapport, hvor underskuddet på driften viser
kr. 306.233,88.
Denne er efterfølgende opdateret med tal fra
konsolideringsregnskabet og fremsendt til provstiet.

Kvartalsrapporten viser et underskud, kr. 298.754.11,
hvor der for året er budgetteret med at indtægter og
udgifter balancerer.

Fordeling af konsolideringsregnskab:

Stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe Stift viser et overskud, kr. 1.870.57. Der er ikke indtægtsført tilskud fra Ribe Stiftsråd, svarende til kr. 9.000 pr. 30. juni 2022.

Teologi for voksne i Ribe Stift, viser et overskud, kr.
5.609,20.

Treenighedskirken viser et underskud, kr.
306.233,88.

Der er efterfølgende fremsendt kommentarer til
halvårsrapporten.

Der indstilles til Provstiudvalget at sagen drøftes.

Sager:
Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 -
Skads Provsti (2022 - 22646)
Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 -
Skads Provsti (2022 - 22646)
Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 -
Skads Provsti (2022 - 22646)
Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 -
Skads Provsti (2022 - 22646)

Bilag:
SkadsProvsti_halvårs_Kvartalsrapport, 74 300622
Kvartalsrapport, 74 K Budget, formål 3006 kompr, 74
Stiftspræst Budget, formål 3006 kompr, 74 Teologi
Budget, formål 3006 kompr, 74 2667 Kvartalsrapport
3006 2022
Kvartalsrapporten er godkendt med bemærkning om, at Menighedsrådet skal være opmærksom på den fortsatte drift/likviditet, og at eventuelle budgetmæssige afvigelser, skal afholdes indenfor den tildelte driftsramme.
11 - Jerne MR - kvartalsrapport 30. juni 2022

Kvartalsrapporten viser et underskud, kr. 312.059,43, hvor der for året er budgetteret med et underskud,
kr. 200.000.

Der er efterfølgende fremsendt forklaring til
budgetafvigelsen, som grundes hovedsageligt
periodeforskydning, og at der er en forventning til at
budgettes overholdes.

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes med bemærkning om,
at Menighedsrådet skal være opmærksomme på den fortsatte drift/likviditet, og at eventuelle
budgetmæssige afvigelser, skal afholdes inden for
den tildelte driftsramme.

Sager:
Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 -
Skads Provsti (2022 - 22646)
Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 -
Skads Provsti (2022 - 22646)

Bilag:
Vs Til Jerne MR, KKEF, kvartalsrapport 30. juni 2022
(STPR F2 2036466), 630 Budget, formål kompr
310822, 630 300622 Kvartalsrapport
Poul Erik erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
12 - Hjerting MR - Udlån af Hjerting Kirke til ikke-kirkeligt arrangement

Biskop Elof Westergaard har givet tilladelse til udlån
og afholdelse af det ansøgte, et ikke-kirkeligt
arrangement i Hjerting Kirke til et støttearrangement
for Stiftelsen Jon og Dittes Hus i Hjerting den 12. marts 2023.

Tilladelsen betinges af, at Menighedsrådet skal
opkræve betaling for brugen af kirken svarende til de
faktiske udgifter, såsom; opvarmning, rengøring og
eventuelle andre personaleomkostninger.

Hjerting Menighedsråd har rettet henvendelse
til Provstiudvalget i henhold til LBK nr 330 af 29/03-2014 § 19 stk. 3:
For brug af kirken efter § 5 stk. 2 ydes en betaling,
som fastsættes af provstiudvalget efter forhandling
med menighedsrådet.

Der indstilles til Provstiudvalget at sagen drøftes.

Sager:
Henvendelse - Hjerting MR - Fastsættelse af takst ved udlån af kirke (2022 - 28918)
Henvendelse - Hjerting MR - Fastsættelse af takst
ved udlån af kirke (2022 - 28918)

Bilag:
Aktdokument, Afgørelse til ansøgning om udlån af
Hjerting Kirke, Udgifter i forbindelse med afholdelse
af koncert i Hjerting Kirke
Kræn erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Beløbet fastsætte til minimum kr. 1.500.
13 - Drøftelse om fælles takster til udlån af kirken til
ikke-kirkelige arrangement.

Sager:
Provstiudvalg - Takster - Udlån til ikke-kirkelige
arrangementer - Skads Provsti (2022 - 28922)

Bilag:
Aktdokument, Lovbekendtgørelse nr 330 af 29 03
2014
Biskoppen skal søges i henhold til LBK nr. 330 af 29/03/2014 § 5 stk. 2 ved udlån til ikke-kirkelige formål:

Menighedsrådet kan med biskoppens tilladelse stille kirken til rådighed til brug for ikkekirkelige formål.
Det er herved en betingelse for biskoppens tilladelse, at det påtænkte formål ikke strider mod
kirkerummets karakter

Provstiudvalget fastsætter en minimumstakst for leje
af kirken kr. 1.500.

Der skal opkræves en betaling, som ikke er mindre end de faktiske udgifter, ligesom der ikke opkræves en betaling, der overstiger de faktiske udgifter.
14 - FTC - Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift.

Efter henvendelse fra Folkekirkens Tværkulturelle
Center (FTC) er der holdt møde mellem Biskop, Provst, formand for Ribe Stiftsråd og FTC.

Ved ansættelse af ny medarbejder, skal den
nyansatte gennemføre den obligatoriske uddannelse for Kirke- og kulturmedarbejdere.
Denne uddannelse koster ca. 82.500 kr., samt et
LEVA-kursus til 9.100 kr. Der er ikke plads i den tildelte driftsramme til denne engangsudgift.

FTC afholder udgiften i 2022, kr. 16.500.

Restfinansiering kr. 75.100, kan denne engangsudgift deles mellem Skads Provsti og Ribe Stiftsråd?

Udgift for Skads Provsti kan ligeligt deles i to
regnskabsår, 2023 og 2024 med kr. 18.775.
Samlet udgift kr. 37.550.

Der indstilles til Provstiudvalget at sagen drøftes.

Sager:
Henvendelse - FTC - Folkekirkens Tværkulturelle
Center i Ribe Stift - bevillinger - økonomi (2022 - 27867)

Bilag:
Fwd Økonomi for FTC
Poul Erik og Kræn erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Der besluttes, at Provstiet vil imødekomme ansøgningen fra FTC via Kvaglund Sogns menighedsråd i forbindelse med
budgetlægningen af budget 2024.
15 - Takstfremskrivning i Gias pr. 1. september
gældende for året 2023.

Skads Provsti skal genberegne ajourføre takster i 2023 gældende fra 2024.

Provstiet nedsætter sammen med Domprovstiet en
arbejdsgruppe til dette arbejde.

Sager:
GIAS - Takstfremskrivning - 2023 (2022 - 29443)

Bilag:
Brev. pr. 01.09.2022 vedr. taksteregulering for året
2023

2022 - 27133 - Skads Provsti – Møder 03-10-2022, 15:30

 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk