Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 25. august 2020

 

Referat fra den 25. august 2020

PU møde 25. august 2020 - Skads Provstiudvalg, Zions sognelokale, Nygårdsvej 103 Esbjerg - d. 25-08-2020 kl. 15:00 til 17:00

Deltagere: Skads Provstiudvalg

MødepunktReferat
1 - Kvartalsrapport PUK og Beholdningsoversigt, puk mv. pr. 30.06 2020

Kvartalsoversigt og oversigt over beholdninger, ultimo 2. kvartal 2020 vedlagt.

Det indstilles til provstiudvalget, at rapporteringen tages til efterretning.

Sager:
Kvartalsrapporter 2. kvartal 2020 Menighedsråd og Provstiudvalg - Skads provsti (2020 - 22751)

Bilag:
Kvartalsrapport og Beholdningsoversigt, Puk mv. pr. 30.06 2020, 20200819115447881,20200819115456709
Indstillingen tiltrådt.
2 - Orientering om kommende ansøgning om 5% i forbindelse med vandskade, præstebolig, Kvaglund.

Kvaglund Menighedsråd orienterer om, at der er akut behov for igangsætning arbejde efter vandskade i præsteboligen.

Der er indhentet 3 tilbud, hvoraf det billigste forventes antaget.

Totalbeløbet er ukendt, idet der ud over kendte udgifter på 187.890,63 kr. forudses merudgifter til 2 ukendte poster men modsat forventes (delvis) forsikringsdækning for den anmeldte skade.

Menighedsrådet har oplyst, at der er likviditet til at kunne udlægge pengene indtil afregning via 5% bevillingen.

Det indstilles til Provstiudvalget at igangsætning af arbejdet tages til efterretning, idet det meddeles Menighedsrådet, at stillingtagen til 5% bevillingsansøgning forudsætter fremsendelse af bevillingssag, når de nu ukendte forhold er afklaret.

Sager:
Ansøgning - 5% midler Kvaglund Menighedsråd - vandskade på Granlunden 35 (2020 - 22512)

Bilag:
Ansøgning om ekstra midler i forbindelse med vandskade på Granlunden 35, Ansøgning om ekstra midler i forbindelse med vandskade
Indstillingen tiltrådt.
3 - Ansøgning - Treenighedskirken - projekt depotrum i kirkesalen

Ved sidste års budgetlægning blev ønske om 750.000 kr. afvist med begrundelsen, at der ikke forelå et gennemarbejdet projekt for omdannelse af scene til depotrum.

Der foreligger nu et projekt, som efter tilbudsrunde er på i alt ca. ca. 900.000 kr.

Det indstilles til Provstiudvalget, at eventuel finansiering drøftes i budgetsagen i andet punkt på dagsordenen.

Sager:
Budget 2021 tillægsbudgetlægning - Skads Provsti (2020 - 21278)
Budget 2021 tillægsbudgetlægning - Skads Provsti (2020 - 21278)

Bilag:
Overslag depotrum -, 2020 06 15 Skads Provsti depotrum, Licitationsoversigt, Økonomioversigt depot - Licitation 2020.06.20
Peter Hundebøll erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
4 - Projekt renovering af tårn og kirkebygning i Bryndum - budget og ønske om finansiering ved budgetlægningen 2021 (- og 2022)

Bryndum -Vester Nebel sogns menighedsråd fremsender ansøgning om godkendelse af budgetforslag på 12.222.120 kr. til anvendelse/udførelse sensommeren 2021 og foråret 2022.

Projektmateriale er vedlagt dagsordenen.

Det indstilles til Provstiudvalget, at eventuel finansiering - og dermed stillingtagen til godkendelsesansøgning - afklares i budgetsagen i andet punkt på dagsordenen.

Sager:
Ansøgning om midler og godkendelse af projekt - Projekt renovering af tårn og Kirkebygning Bryndum Kirke og Tårn, budgetlægningen 2021 (- og 2022) (2020 - 23338)

Bilag:
Supplement til budgetforslag 2021-22 med rettet notat, 08192020_Forslag_Bryndum Kirke_A3_revideret økonomi[12531], 161007_forslag Bryndum Kirke, fremsendelse af prospekt til provsti til budgettet
Indstillingen tiltrådt.
5 - Ansøgning fra Sædden kirke - 5% midler til etablering af nyt kontor mm.

Sædden Sogns Menighedsråd ansøger om 5% midler på i alt 203.765 kr. i følge vedlagte tilbud og overslag.

Det nye kontor er akut nødvendigt på grund af ekstra nytiltrådt præst ved Sædden kirke 1. juli 2020.

Det indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen imødekommes.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Sædding sogns Menighedsråd - kontor ombygning - Skads provsti (2020 - 23348)
Ansøgning 5% midler - Sædding sogns Menighedsråd - kontor ombygning - Skads provsti (2020 - 23348)
Ansøgning 5% midler - Sædding sogns Menighedsråd - kontor ombygning - Skads provsti (2020 - 23348)

Bilag:
Ansøgning fra Sædden kirke, Fwd Tilbud på kontor ombygning., Fwd VS tilbud sædden kirke, tilbud sædden kirke revideret d.17-08-2020
Indstillingen tiltrådt.
6 - Ønske om ligningsfinansiering af feriemidler til KKEF.

Fra Bryndum - Vester Nebels kirkekasse (- den del, der handler om Kirkekontoret Esbjerg- Fanø/KKEF) fremsendes ønske i budgetlægnignen 2021 om fælles finansiering af manglende midler til betaling af feriemidler i forbindelse med den nye ferielov.

I sag 18. februar 2021 med ansøgning om midler til KKEF fra ligningsfinansieringen, konstaterede Provstiudvalget - med henvisning til vedtægten for samarbejdet om oprettelse og drift af fælles regnskabsfunktion - at "Deltagerne i samarbejdet hæfter solidarisk for samarbejdets økonomiske forhold" og afviste derfor at finansiere en fælles ansøgning om midler til KKEF gennem Bryndum - Vester Nebels kirkekasse.

I forlængelse heraf indstilles det til provstiudvalget, at ønsket afvises.

Sager:
Budget 2021 tillægsbudgetlægning - Skads Provsti (2020 - 21278)

Bilag:
Ønske om ligningsfinansiering af feriemidler til KKEF., 20200820124655055, 20200820125316734
Indstillingen tiltrådt.
7 - Provstesyn og kirkesyn 2020

På grund af coronasituationen i foråret kan mange af årets kirkesyn være udskudt og/eller ikke fremsendt til provstiet.
Vedlagt er de modtagne rapporteringer.

Sager:
Kirkesyn diverse kirker i Skads Provsti - 2020 (2020 - 13374)

Bilag:
Provstesyn og kirkesyn 2020, 20200820153300539
Indstillingen tiltrådt.
8 - PUK budget 2021

I vedlagte er skitseret forventet udvikling ved en rammetildeling til Provstiudvalgskassen på 1.700.000 kr.

Beløbet er uændret i forhold til rammetildelingen 2020.

Konkret budget for PUK kassen forelægges på efterfølgende provstiudvalgsmøde.

Det indstilles til provstiudvalget, at der lignes 1.700.000 kr. til Provstiudvalgskassen i 2021.

Sager:
PUK budget 2021 - Skads Provsti (2020 - 23390)

Bilag:
PUK budget 2021, Puk - ramme for budget 2021
Indstillingen tiltrådt.
9 - Budgetlægningen 2021 - prioritering af ligningsmidler.

I denne sag skal der foretages en prioritering blandt indkomne ønsker. Der er vedlagt skemaer om de enkelte menighedsråds ønsker.

Der er ønsker fra Menighedsrådene til 2021 på i alt ca. 22,4 mio. kr.

På mødet forelægges et forslag til prioritering blandt ønskerne.

Sager:
Budget 2021 tillægsbudgetlægning - Skads Provsti (2020 - 21278)

Bilag:
Beskrivende ark faktaark om rammer og budgetforslag for de enkelte menighedsråd, 20200820181008127
Indstillingen tiltrådt.
2020 - 22509 - Skads Provsti – Møder 25-08-2020, 15:00
 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk