Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 24. august 2021

 

Referat fra den 24. august 2021

PU møde 24. august 2021 - d. 24-08-2021 kl. 15:30 til 18:00
Deltagere: Skads Provstiudvalg, Skads Provsti
Afbud: Johannes Jakobsen Sidelmann

MødepunktReferat
1 - Skads Præstebolig - bevilling af 5% midler til renovering af præstegård i Skads Sogn Der er modtaget ansøgning fra Skads Sogns Menighedsråd om 798.807,23 kr. af 5% midler til renovering af præsteboligen i forbindelse med præsteskiftet. Provstiet har administrativt godkendt ansøgningen på grund af det kraftige ønske om snarest muligt at have faciliteter klar til den kommende nye præst i Skads Sogn. Det indstilles til provstiudvalget, at den administrative godkendelse af bevillingen tages til efterretning.
Bilag:
Skads Præstebolig - bevilling af 5% midler til styrende budget for renovering af præstegård i Skads Sogn., 20210629 - Skads Præstebolig - Styrende budget, Resultat af tilbud Skads Præstebolig
Indstillingen tiltrådt
2 - Hjerting kirkegård - ændring i Kirkegårdsvedtægt.

Den ønskede ændring er, at der i ordensbestemmelserne om gravstederne er en ny i §23, stk. 3 ( jf. den sidste side i bilaget.)

Det indstilles drøftet, om ændringen godkendes.

Sager:
Hjerting kirkegård - ændring af Kirkegårdsvedtægt (2021 - 21008)

Bilag:
Hjerting kirkegård, Vedtægter for Hjerting kirkegård, ATT00001, Ændringer til § 23, stk 3 - kirkegårdsvedtægter, ATT00002
Kræn erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Den ønskede ændring godkendt.
3 - Kvartalsrapport, 2 kvartal 2021, Skads provsti

Kvartalsoversigt og beholdninger ultimo 2. kvartal er vedlagt.

Det indstilles til Provstiudvalget, at rapporteringen tages til efterretning.

Sager:
Økonomirapportering - Skads Provsti og provstiets menighedsråd - Kvartalsrapport 2 kvartal 2021 (2021 - 22681)
Økonomirapportering - Skads Provsti og provstiets menighedsråd - Kvartalsrapport 2 kvartal 2021 (2021 - 22681)

Bilag:
Kvartalsrapport, 2 kvartal 2021, Skads provsti, 20210818152705207, 2021- Beholdninger på bankkonti og tilgodehavender - kvartalsstatus 2. kvartal, 2021- Beholdninger på bankkonti og tilgodehavender hos MR - kvartalsstatus
Indstillingen tiltrådt
4 - Ansøgning fra Vor Frelsers sogns menighedsråd om lov til at anvende frie midler til manko på projekt - genbehandling inklusiv revisionsprotokollat

Sagen er sidst behandlet d. 4. maj 2021, idet sagen blev sendt til vurdering i revisionen. Sagen har derved kunnet indgå i revisionen af Vor Frelsers kirkes årsregnskab 2020, og der er derefter af revisionen afleveret revisionsprotokollat i regnskabsportalen. Revisionens bemærkninger herom fremgår af siderne 173 - 174.

Ved drøftelsen d. 4. maj 2021 blev det desuden besluttet, at menighedsrådet indbydes til møde.

Sagen genforelægges med det supplerede grundlag

Det indstilles til provstiudvalget at sagen drøftes.

Sager:
Vor Frelsers Sogn - "frie" midler til finansiering af manko på projekt tilbygning af sognehus og facaderenovering. (2021 - 13064)

Bilag:
Ansøgning fra Vor Frelsers sogns menighedsråd om lov til at anvende frie midler til manko på projekt inklusiv revisionsprotokollat., Vor frelser - sag om ansøgning om manko på projekt - nu foreligger revisionsprotokollat
Den ansøgte efterbevilling på 353.044 kr. godkendes.

Provstiudvalget bemærker, at Menighedsrådet særligt bedes forholde sig til Revisionens bemærkninger om sagen, jf. siderne 173 og 174, i revisionsprotokollatet
5 - Anmodning om igangsættelse af renovering kapel - Zions Sogns menighedsråd

Zions sogns Menighedsråd ansøger om tilladelse til at igangsætte projekt renovering af kapel til 295.925 kr. Der er ved ligningen 2021 bevilget anlægsmidler på 231.900 kr. til projekt renovering af kapellet i Zions sogn. Der er indhentet 2 tilbud, hvoraf det billigste ønskes accepteret: Den samlede udgift forventes at udgøre 295.925 kr. Differencen på 34.025 kr., foreslås finansieret af Menighedsrådets fri midler. Det indstilles til provstiudvalget, at sagen drøftes.

Sager:
Henvendelse - Zions Sogns menighedsråd Anmodning om igangsættelse af renovering kapel - Skads provsti (2021 - 22609)

Bilag:
anmodning om igangsættelse af renovering kapel, Anmodning om igangsættelse - underskrevet
Igangsættelsen og den ønskede finansiering
godkendt.
6 - Ønske om tagrenovering, Zions Kirke

Sagen har sidst været behandlet på PU møde d. 22. juni 2021.

Mulighed samlet projekt:
Der er udarbejdet udbudsprojekt på et samlet projekt " udskiftning af tag", hvor der ansøges om tilladelse til igangsætning af forprojekt (udbudsgrundlag til igangsætning af nyt tag på Zions kirke) til 936.250 kr. der peges på finansiering via ikke forbrugte anlægsmidler (- del af 2,49 mio. kr.).

I forprojektet er nævnt den forudsætning, at tagudskiftningen kan udføres i én etape.

Som bilag ligger et overslag (af 29.3.2021) på 10,87 mio. kr., der ligger til grund for budgetønske i budgetsagen.
Det er siden oplyst, at den del, der omhandler renovering af Tårnet, bør tillægges 287.500 kr. til forstærkning af tagkonstruktion i tårn.

Der kan senere forventes ikke økonomivurderede udgifter for ydervægge (indvendigt og udvendigt) samt skimmelsanering af tårn.

Mulighed etapeopdeling i projekt:
Der er desuden tænkt mulig etapeopdeling med overslag på en 1. etape: Tårnprojekt - Udskiftning af tag

For denne første etape er fremsendt overslag (af 10.08.2021) på 5,082 mio. kr.
I denne 1. etape er indeholdt udgifter til forstærket tagkonstruktion (de 287.500 kr., nævnt ovenfor) og 550.000 kr. til omfugning.
Der er ikke indeholdt udgifter til skimmelsanering og indvendig renovering af tårn.

Sagen forelægges til provstiudvalgets drøftelse, idet der er sammenhæng til budgetsagen og idet det kun giver mening at godkende igangsættelsen af forprojektet, hvis der peges på finansiering af samlet projekt.

Sager:
Zions Kirkes tag (2020 - 31238)
Zions Kirkes tag (2020 - 31238)
Zions Kirkes tag (2020 - 31238)
Zions Kirkes tag (2020 - 31238)
Zions Kirkes tag (2020 - 31238)
Zions Kirkes tag (2020 - 31238)
Zions Kirkes tag (2020 - 31238)


Bilag:
VS Besked fra Teknologisk Institut vedr. skimmelsvamp i tårnet, 982284_STP21_011, Specificering af forstærkning af tårn Zions kirke, Zion - forstærkning af tagkonstruktion, Priser på renovering af tårn på Zions kirke, Overslag - Omfugninge, forstærkning af tag samt tagudskiftning inkl. kobber, Uforbrugte midler R 2020 - projekt omfugning, Uforbrugte midler R 2020 Omfugning (Z), Ønske 11 mio ( og budget af 29.03.2021), Ønske udskiftning af Kirketag 11 mio. (Z), Pu møder, Pu møder - tagrenovering (Zions), Anmodning om igangsættelse af forprojekt, Anmodning om igangsættelse af -forprojekt nyt tag- 2021
Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet går i gang med forberedelsen af det samlede projekt, idet det præciseres, at provstiudvalget har valgt kun at finansiere en 1. etape af udførelsen, jf. årets budgetlægning.
7 - Valg til nyt Provstiudvalg - forberedelse

Der er indkaldt til offentligt orienteringsmøde 31. august 2021, kl. 19.00.

Sager:
Bekendtgørelse - Kirkeministeriet - Valg til Provstiudvalg funktionsperiode 1. nov 2021 til 30. okt 2025 - Skads Provsti (2021 - 21822)

Bilag:
Valg til nyt Provstiudvalg i Skads Provsti.
Sagen taget til efterretning.
8 - Synsrapporter fra Gjesing og fra Tjæreborg menighedsråd

Sager:
Menighedsrådenes årlige kirkesyn mv. 2021 - Skads Provsti (2021 - 12631)
Menighedsrådenes årlige kirkesyn mv. 2021 - Skads Provsti (2021 - 12631)

Bilag:
Kirkesyn Tjæreborg 2021, Kirkesynsrapport 2021 Tjæreborg, Synsrapporter på præsteboliger og kirken - Gjesing, SKM_C36821071212400, ATT00001
Taget til efterretning.
9 - Orientering om overskridelse af budgettet for præsteløn 2021

Sagen forelægges til orientering

Sager:
Orientering - Ribe Stift - om overskridelse af budgettet for præsteløn 2021 (2021 - 22691)

Bilag:
Orientering om overskridelse af budgettet for præsteløn 2021, 20210818171301619
Der er forståelse for eventuel ansøgning om midler til afhjælpning af længerevarende personalemæssigt svær situation i Skads sogn i forbindelse med lang præstevacance.
10 - Budgetprioritering 2022

Prioriteringen af årets ligningsmidler drøftes i denne sag.

Sager:
Budget 2022 - Skads Provsti (2021 - 7686)

Bilag:
Budgetprioritering 2022 - faktaskemaer, 20210819195423226
Prioritering drøftet.
Prioriteringen fremlægges på budgetsamrådet.
2021 - 20994 - Skads Provsti – Møder 24-08-2021, 15:30
 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk