Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 23. august 2022

 

Referat fra den 23. august 2022

PU møde 23. august 2022 kl. 15:30 til 18:00


Deltagere: Preben Kræn Christensen, Peter Lauridsen Hundebøll, Johannes Jakobsen Sidelmann, Orla Fielsø, Karen Gejl Friis, Poul Erik Kammersgaard, Hans Jeppe Andersen

 

MødepunktReferat
1 - Tjæreborg MR - synsudskrift fra bygningssyn den 18. maj 2022

Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskriften godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Sager:
Synsudskrift - Tjæreborg MR - 2022 (2022 - 20739)

Bilag:
Bygningssyn 2022
Johannes erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
2 - Tjæreborg MR - ændring af kirkegårdsvedtægt

Ændring i kirkegårdsvedtægtens §28.

Tekst fjernes:
Der må lægges blomster på mindepladerne, men der må ikke plantes planter, anbringes potteplanter eller
blomstervaser på gravene.

Tekst tilføjes:
Der må lægges eller sættes afskårne blomster på mindepladerne i de dertil beregnede nedgravede vaser. Anden udsmykning tillades ikke.
I perioden 1. november til 1. februar må der lægges
mos- og grankranse.

Der indstilles til Provstiudvalget, at ændringen godkendes.

Sager:
Vedtægt - Tjæreborg MR - Ændring af
kirkegårdsvedtægt - Skads Provsti - 2022 (2022 -
20742)

Bilag:
Vedtægt for kirkegård
Johannes erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
3 - Hjerting MR - plan for udviklingen af træerne på Hjerting Kirkegård

Hjerting Menighedsråd anmoder om godkendelse af plan for udvikling af træerne på Hjerting Kirkegård.
Planen er udarbejdet af kirkegårdskonsulent Mette Faurskov.

Der indstilles til Provstiudvalget, at planen godkendes.

Sager:
Udviklingsplan - Træer - Hjerting Kirkegård - 2022
(2022 - 24170)

Bilag:
Hjerting træer rådgivning 22
Kræn erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
4 - Treenigheds MR - ny belægning på Kirsebærvej 12

Treenigheds Menighedsråd søger om tilladelse til
brug af frie midler, kr. 165.000 til ny belægning ved
præsteboligen på Kirsebærvej 12.

Der indstilles til provstiudvalget, at ansøgningen imødekommes.

Sager:
Ansøgning - Frie midler - Treenigheds MR - Ny
belægning på Kirkebærvej 12 (2022 - 21178)

Bilag:
SkadsProvsti_ansøgning_20220616, Tilbud
belægning kirsebærvej Jakob Laulund, Tilbud
Vestermark - Ny belægning Kirsebærvej
Peter erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
5 - Grundtvigs MR - synsudskrift for præsteboligen,
Baggesens Allé 87

Der indstilles til Provstiudvalget, at synsudskriften
godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Sager:
Synsudskrift - Grundtvigs præstebolig Baggesens Alle
- 2022 (2022 - 23664)

Bilag:
Syn - Baggesens Allé 87
Indstillingen tiltrådt.
6 - Jerne MR - ansøgning om igangsættelse af
projekt "Reparation af 6 hvælvinge i Jerne Kirke"

Jerne Menighedsråd søger om tilladelse til
igangsætning af projektet.

Sagen er godkendt af Provstiudvalget samt af Ribe Stift den 22. februar 2022.

Der er givet tilsagn om kr. 579.486 fra
Kirkeistandsættelsesordningen den 16. juni 2022.

Der indstilles til Provstiudvalget, at igangsættelsen
godkendes.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Jerne Kirke - Jerne Sogns
Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 5945)

Bilag:
Ansøgning og igangsættelse af reparation af 6
hvælvninger i Jerne Kirke
Poul Erik erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
7 - Byggesag - Zions MR - renovering af vesttårnet

Ansøgning vedrørende projekt "Renovering af
vesttårn" til behandling hos Ribe Stift.

Der er tildelt følgende anlægsmidler i budget 2022:
- Kr. 5.082.000 til tårnprojekt
- Kr. 287.500 til forstærkning af tagkonstruktion

Derudover er der overførte anlægsmidler fra 2021, kr. 1.793.000 til projektet.

Den samlede finansiering kr. 7.162.500 fordelt
således:
kr. 6.875.000 til renovering af
vesttårnet
kr. 287.500 til forstærkning af tagkonstruktionen

Projektet må igangsættes efter godkendelse fra Ribe
Stift.

Der indstilles til Provstiudvalget, at byggesagen sendes til viderebehandling i Ribe Stift.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Zions Kirke - Zions Sogns
Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 22745)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag
fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Aktdokument,
Billed stillads 01_Stilladsomfang over tårn, Billed
blikkenslager01_Tagrende, Rendejern, Nedløb,
Vinkelinddækning, Billed blikkenslager
04_Kobbertårnet spiret, Billed blikkenslager
03_Kobbertårnet udkigspost, Billed blikkenslager
02.2_NORD - Demontage nedløb, Billed blikkenslager
02.1_SYD - Demontage nedløb, Billed murer
03_Vinduer og andre åbninger i facaden, Billed
murer 02_Gesims og tagflade, Billed murer
01_Murfacade - udskiftning af sten og omfugning,
Billed tømrer Montagevejledning Jacobi H2 plus,
Billed tømrer Bilag 1 - SBI 273 Tage, Billed tømrer
04_Dæk-Gulv over klokkespil, Billed tømrer
03_Underlag for kobberbeklædning, Billed tømrer
02_Tårnets tegltag, Billed tømrer
01_Pladeskabeloner for Kobberdetaljer
Orla erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
8 - Bankkonti Vestjysk Bank

Skads Provstis bankkonti i Vestjysk Bank skal være
tilknyttet provstiets CVR nr. 21283843.

Følgende konti skal ændres:
0872 - 7805680487
0872 - 1610449
0872 - 7805680533
0872 - 1610481

Der indstilles til Provstiudvalget, at ændringen godkendes.
Indstillingen tiltrådt.
9 - PUK, kvartalsrapport 2. kvartal 2022, Skads Provsti

Kvartalsrapporten viser et forbrug på kr. 1.516.595, hvilket svarer til 89,21% og et driftsresultat på kr. -666.585.

Underskuddet forklares i bilaget "Bemærkninger til
provstiudvalgets kvartalsrapport pr. 30. juni 2022"

Der indstilles til Provstiudvalget, at
kvartalsrapporten godkendes.

Sager:
Kvartalsrapport - PUK - Skads Provsti - 2. kvartal 2022
(2022 - 24212)
Kvartalsrapport - PUK - Skads Provsti - 2. kvartal 2022
(2022 - 24212)

Bilag:
PUK Kvartalsrapport 2 2022, Bemærkninger til kvartalsrapport pr. 30. juni 2022 PUK
Indstillingen tiltrådt.
10 - Salg af ARCUS billeder 2018

I forbindelse med salg af ARCUS billeder i 2018, blev der besluttet, at indkomne midler anvendes til finansiering af nye ARCUS billeder ved en eventuel gentagelse af folkemødearrangementet i 2017 eller
som donation til Folkekirkens Hus.

Der indstilles til Provstiudvalget, at beløbet overføres til Folkekirkens Hus som donation, hvilket også er indskrevet som kommentar til årsregnskab for 2021 i provstiudvalgets mødereferat fra den 19. april 2022 punkt 7.

Sager:
Økonomi - Salg af ARCUS billeder 2018 - Anvendelse
af midler - Skads Provsti - 2022 (2022 - 24718)

Bilag:
PU møde 12. april 2018 punkt 4
Karen, Peter og Kræn erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.
11 - Donation til etablering af og udsmykning af
Kirkerum på Nyt Odense Universitets hospital

Til orientering vedtægt vedrørende etablering af og udsmykning af Kirkerum på Nyt Odense Universitets hospital.

I henhold til vedtægt skal Fanø Kommune bidrage med kr. 7.130 og Esbjerg Kommune bidrage med kr. 232.642.
Udgiftsfordelingen beregnes som et gennemsnit af antal indlæggelser i 2015 og i 2018.

Der afventes udmelding om, hvor meget Skads Provsti skal bidrage med.

Der indstilles til Provstiudvalget, at bidraget finansieres af provstiudvalgskassens frie midler.

Sager:
Økonomi - Kirkerum på Nyt OUH - Skads Provsti -
2022 (2022 - 24714)
Kirkerum på Nyt OUH - ny sag fra 2022 - Fyens stift
(2022 - 20150)

Bilag:
Til Fyens Stift vedr. endelig godkendelse af vedtægt
for etablering af nyt kirkerum på OUH,
Aktdokument, Til Fyens Stift vedr. endelig
godkendelse af vedtægt for etablering af nyt
kirkerum på OUH, Vedtægt for samarbejde om
donation til etablering af og udsmykning af Kirkerum
på Nyt Odense Universitets hospital - 280622522-1
Indstillingen tiltrådt.
12 - Provstiudvalgskonference

Landsforeningen af Menighedsråd afholder
provstiudvalgskonference i Odense den 1. oktober 2022 fra kl. 10:00 - 15:30.

Tilmeldingsfrist 10. september 2022.
Deltagerpris kr. 895 pr. person.

Sager:
Invitation - Landsforening af Menighedsråd - Årets
provstiudvalgskonference - 2022 (2022 - 24704)
Invitation - Landsforening af Menighedsråd - Årets
provstiudvalgskonference - 2022 (2022 - 24704)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Program for provstiudvalgskonference
Deltager:
Karen Gejl Friis
Peter Hundebøll
13 - Budgetprioritering 2023

Prioriteringen af ligningsmidler for 2023 drøftes.

Sager:
Budget - alle kirkekasser - udkast til pu møde - Skads
Provsti - 2023 (2022 - 24852)

Bilag:
Aktdokument, Budgetoversigt 2023 samlet økonomi,
udkast, Budgetoversigt 2023 Esbjerg, udkast,
Budgetoversigt 2023 ligningsprovenu Esbjerg,
udkast, Budgetoversigt 2023 Fanø, udkast,
Budgetoversigt 2023 ligningsprovenu Fanø, udkast,
Budgetoversigt 2023 PUK, udkast
Prioritering drøftet.

Prioriteringen fremlægges på budgetsamrådet.

2022 - 20594 - Skads Provsti – Møder 23-08-2022, 15:30

 
Skads Provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21283843 - EAN nr.: 5798000857926