Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 22. februar 2022

 

Referat fra den 22. februar 2022

PU møde 22. februar 2022 - d. 22-02-2022 kl. 15:30 til 18:00

Deltagere: Skads Provstiudvalg

Punkt 1 behandledes i stedet som sidste punkt på dagsordenen.

MødepunktReferat
1 - Dagsorden til møde med biskoppen, 22. februar 2022

Med udgangspunkt i Provstiudvalgets ønsker til dagsordenen, er der fra biskoppen tilbagesendt vedlagte prioriterede dagsorden, da det måske ikke er realistisk at komme i dybden med alle punkterne.

Sager:
Mødetidsplan - Provstiudvalget 2022 - Skads Provsti (2021 - 30348)

Bilag:
Dagsorden til møde med biskoppen, 22. februar 2022, Dagsorden fællesmøde med Biskoppen mfl. 22. februar 2022, kl. 15.30
Sagerne drøftet. Stiftskontorchefen skrev referat fra mødet. Dette referat forventes eftersendt.
2 - Invitation til biskop Elof Westergaards 60 års fødselsdagsreception
Der er fremsendt vedlagte invitation for et medlem af Provstiudvalget til biskoppens 60 års fødselsdagsreception. Der er desuden vedlagt en orientering til provsterne om kotumemæssig fælles gave. Det indstilles drøftet hvilket medlem, som ønskes at deltage på vegne af Skads Provstiudvalg.

Sager:
Biskoppens 60 års fødselsdag - afholdelse af reception - AFTALER (2021 - 24619) Fødselsdagsreception for biskop reception 60 år - Gaver fra Menighedsråd og provstier - (2022 - 6528)

Bilag:
Aktdokument, Invitation til biskoppens 60 års fødselsdag, Fødselsdagsreception for biskoppen. Gaver
Peter Hundebøl deltager som Provstiudvalgets repræsentant.

Menighedsrådene orienteres om, at der vil blive givet en fælles gave til fødselsdagsreceptionen, som bliver finansieret af kirkelige ligningsmidler og således er sognenes og provstiernes bidrag til markeringen. Hvad man evt. på privat basis måtte komme med eller samle ind til, er en anden og de kirkelige kasser uvedkommende sag, jævnfør mail af 9. februar 2022. Denne mail bliver vedlagt referatet, der udsendes til menighedsrådene
3 - Ansøgning om 5% midler, lokalfinansieret præst, Skads Sogn - efterretningssag.

Provstiudvalget har tidligere på baggrund af en akut præstemangelsituation i Skads sogn i 4. kvartal af 2021 overvejet muligheden at finansiere akut præstebístand hvor der ellers ikke ville være præstebetjening i Skads sogn. Provsten har i forlængelse heraf givet tilsagn til menighedsrådet om, at præsten kunne tilkaldes og lønudlæg afholdes af menighedsrådets kirkekasse mod efterbevilling af 5% midlerne. Da Skads menighedsråds frie midler ultimo 2020 var negative, og der var udsigt til det samme igen ultimo 2021, er der som en administrativ hastesag bevilget og overført 47.277,45 kr. til formålet af 5% midlerne. Det indstilles til Provstiudvalget, at den trufne afgørelse tages til efterretning.

Sager:
Ansøgning om 5% midler - lokalfinansieret præst - Skads Sogn - Skads provsti (2022 - 5321)
Ansøgning om 5% midler - lokalfinansieret præst - Skads Sogn - Skads provsti (2022 - 5321)

Bilag:
Ansøgning, 5% midler, lokalfinansieret præst, Skads Sogn, Ansøgning 5% midler, Skads sogn lokalfinansieret præst, Ansøgning 5% midler Skads Sogn - akut udgift, lokalfinansieret præst. Administrativ afgørelse, Overførselskvitt. 5% lokalfin. præst
Indstillingen tiltrådt.
4 - Stor merudgift til provstiudvalgskassen, hvis der skal fortsættes med ugentlige gudstjenestelister i ugeavisen

Ugeavisen lavede tidligere af egen drift og for egen udgift gudstjenestelister; men der har i de seneste år været den aftale, at Skads provsti leverer trykfærdigt redigerede gudstjenestelister til ugeavisen (med tid og sted for gudstjenester i samtlige Skads Provstis kirker den kommende søndag), og Ugeavisen trykker gudstjenestelisterne gratis. Provstiudvalgskassens udgift til dette har været på 480 kr. pr. måned, - i alt ca. 6.000 kr. pr. år. Ugeavisen ønsker, - hvis listen fortsat ønskes trykt - at der skal betales for udgifter, f.eks. på 2.610 kr. pr. uge, i alt til et beløb på 52* 2.610 kr., ca. 136.000 kr. pr år. Offentliggørelsen af gudstjenestelisten er midlertidigt stoppet.

Skads provsti har som sin overordnede informationspolitik fastlagt, at hvad der sker i kirkerne omkring kirke og kultur, skal kunne findes på hjemmesiden https://skadsprovsti.dk

Samtlige gudstjenester kan umiddelbart findes på hjemmesiden med tid, sted og medvirkende præst, via følgende hjemmeside:
https://skadsprovsti.dk/gudstjenester/

Det indstilles til Provstiudvalget, at der ophøres med publicering af gudstjenestelister i ugeavisen.

Sager:
Merudgift, provstiudvalgskassen - Skads provsti - skal der fortsættes med gudstjenestelister i ugeavisen (2022 - 6611)

Bilag:
Stor merudgift til provstiudvalgskassen, hvis der skal fortsættes med ugentlige gudstjenestelister i ugeavisen, Om gudstjenestelister
Indstillingen tiltrådt.
5 - Beslutninger på baggrund af revisionspåtegninger til Menighedsrådenes regnskaber 2020

I år består grundlaget for provstiudvalgets beslutninger i sagerne af:
*"Samleoversigt" udarbejdet af revisionen vigtigste bemærkninger til de enkelte menighedsråds regnskaber og * Provstiets oversigt af 16. februar 2022 med bemærkninger fra menighedsrådene og provstibemærkninger inklusiv individuelle indstillingsbeslutninger til Provstiudvalget.

Efter menighedsrådenes behandling af revisionsbemærkningerne er status, at revisionsbemærkningerne - inklusiv menighedsrådenes efterfølgende behandlinger - anbefales taget til efterretning. Det indstilles til Provstiudvalget, at provstiet svarer menighedsrådene i overensstemmelse med den udarbejdede oversigt af 16. februar 2022.

Sager:
Revisonsprotokollater Kirkekasserne - regnskab 2020 - Skads provsti (2022 - 6630)
Revisonsprotokollater Kirkekasserne - regnskab 2020 - Skads provsti (2022 - 6630)

Bilag:
Samleoversigt for 2020, Samleoversigt bemærkninger 2020, Skads Provsti, Provstiets bemærkninger til revisionspåtegninger mv.af menighedsrådenes regnskaber 2020, Provstiets behandling af Bemærkninger mv. til revisionspåtegninger 2020 - for menighedsrådenes regnskaber
Indstillingen tiltrådt.
6 - Renovering Bryndum kirke - genoptagelse af arbejde med projekt for renovering af Bryndum Kirke

Menighedsrådet har fremsendt brev af 15. februar 2022.

Et tidligere planlagt møde mellem provstiudvalget og repræsentanter for menighedsrådet blev aflyst på grund af coronasituationen. Menighedsrådet vil blive kontaktet med henblik på et møde med Provstiudvalget.

Det indstilles til Provstiudvalget, at det meddeles menighedsrådet, at man kan gå i gang med projektudarbejdelsen i forhold til Ribe Stifts godkendelse og videre Kirkeistandsættelsesordningen og at det finansielle grundlag afgøres af provstiudvalget ved de årlige budgetlægninger.

Sager:
Istandsættelse af Bryndum Kirke - sag ønskes forelagt for Provstiudvalget. (2020 - 30669)
Istandsættelse af Bryndum Kirke - sag ønskes forelagt for Provstiudvalget. (2020 - 30669)

Bilag:
Vedr. Renovering Bryndum kirke, Opfølgende brev til provsti 23.1.22 (003), Brev fra Bryndum - Vester nebel, Brev fra Bryndum - Vester Nebel
Indstillingen tiltrådt.
7 - Byggesag fra Tjæreborg menighedsråd - maling af kirkebænke

Sagen er fremsendt via byggesagsmodulet og forudsættes i systemet behandlet af Provstiudvalget.

Finansieringsmæssigt er det tidligere med provstiudvalget supplererende afklaret, at der skal indhentes mindst 2 tilbud - disse foreligger nu i sagen, og der er bevillingsmæssig dækning for udgiften. Det indstilles til Provstiudvalget, at sagen videresendes til Stiftsøvrigheden med anbefaling og at den angivne finansiering godkendes.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Tjæreborg - maling af kirkebænke (2021 - 27356)
Skads provstis regler om udbud (2020 - 34396) Skads Provsti - Byggesag - Tjæreborg - maling af kirkebænke (2021 - 27356)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, tjæreborg.20 Nationalmuseets rapport, Tjæreborg malerarbejde, Tjæreborg konsulent, Tilbud_30044, Aktdokument, Delreferat fra møde PU møde 2. december 2020 i lokale i Treenighedskirken, Grådybet., Aktdokument, Tilbud Andrup Farvehandel
Johannes Sidelmann erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.
8 - Ansøgning om tilladelse til at øge dybden af 14 af sæderne ved kirkebænkene langs midtergangen i Sønderho kirke på Fanø.

Sagen er fremsendt via byggesagsmodulet og forudsættes i systemet behandlet af Provstiudvalget.

Sagen har været på konsulentrunde, hvor der var tilslutning til idéen; men da der ikke træffes afgørelser på konsulentrunder, er der indhentet supplerende oplysninger, så konsulenter vil have et grundlag for bemærkninger. Der er anlægsbevilling i budget 20022 på 56.000 kr. til formålet, som forventes anvendt til 1) køb af nye hynder med ca. 33.000 kr., 2) tømrerarbejde for 18.000 kr. og 3) malerarbejde for 5.000 kr.

Det indstilles til Provstiudvalget, at sagen videresendes til Stiftsøvrigheden med anbefaling og at den angivne finansiering godkendes.


Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Sønderho kirke - Fanø Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 27895)
Skads Provsti - Byggesag - Sønderho kirke - Fanø Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 27895)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Mr 24 juni 2020_001, PA050045, Aktdokument, Sønder Ho Kirke konsulentrunde 2019 efterår referat, Bilag til sagsnr. 2021 - 27859 Sønderho kirke
Karen Gejl Friis erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.
9 - Jerne Sogns Menighedsråd - reparation af kirkehvælv i Jerne Kirke

Der er 11. februar 2022 fremsendt hastesag for ønsket stiftsøvrigheds godkendelse af reparation af hvælv i Jerne Kirke. Sagen er ikke ny, men det hastende skyldes, at menighedsrådet ønsker at søge fra Kirkeistandsættelsesordningen - allerede fra dette år og med snarlig frist i foråret. Der er tidligere af Ribe Stift givet tilladelse til anvendelse af Kirke- og præstekapitaler til blandt andet dette formål.

Der er fra Skads Provsti til Ribe stift sendt vedlagte skrivelse af 14. februar 2022 ifølge hvilken:

"Det fremsendte projekt forventes af Skads provstiudvalg d. 22. februar 2022 videresendt med anbefaling til stiftsøvrighedens godkendelse".

Finansiering:
Det forventes godkendt af provstiudvalget, at Menighedsrådets finansieringsønske godkendes, så projektet finansieres med midler fra Kirkeistandsættelsesordningen suppleret med midler fra kirke- og præstekapitaler og eventuelt egne midler".

På dette grundlag har Ribe Stift umiddelbart videresendt projektet til konsulenterne til den ønskede hastebehandling.

Det indstilles til Provstiudvalget, at:
* Det fremsendte projekt videresendes med anbefaling til stiftsøvrighedens godkendelse,
* Menighedsrådets finansieringsønske godkendes, så projektet finansieres med midler fra Kirkeistandsættelsesordningen, suppleret med midler fra kirke- og præstekapitaler og eventuelt egne midler.

Sager:
Skads Provsti - Byggesag - Jerne Kirke - Jerne Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 5945)
Skads Provsti - Byggesag - Jerne Kirke - Jerne Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 5945)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Jerne - hastesag - reparation af hvælv(godkendelse, betinget af godkendelse i provstiudvalget)., Jerne Menighedsråd - byggesag hvælv, betinget indstilling og godkendelse, dateret 14. februar 2022.
Poul Erik Kammersgaard erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.
2022 - 5323 - Skads Provsti – Møder 22-02-2022, 15:3
 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk