Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 18. januar 2022

 

Referat fra den 18. januar 2022

PU møde 18. januar 2022 - d. 18-01-2022 kl. 15:30 til 17:00

Deltagere: Skads Provstiudvalg

MødepunktReferat
1 - Skads præstebolig tillægsbevilling af 5% midler - efterretningssag

På grund af menighedsrådets negative frie midler og det hensigtsmæssige ved at afslutte sagen i 2021, er ansøgning fra Menighedsrådet administrativt imødekommet, jf. Provstiets mail af 22.12.2021. Det indstilles til Provstiudvalget, at den trufne afgørelse tages til efterretning.

Sager:
Ansøgning - Liikviditetslån 700.000 kr. - Skads Menighedsråd (2021 - 25825)

Bilag:
Skads præstebolig tillægsbevilling af 5% midler & likviditetslån
Indstillingen tiltrådt
2 - Fællesmøde med biskoppen og stiftskontorchef

Planlagt møde til afholdelse i 2021 med Biskop og Stiftskontorchef i 2021 blev udskudt og der foreslås nu afholdt møde på dag og mødetidspunkt, sammenfaldende provstiudvalgsmøde d. 22. februar 2022. Hvis det forslåede accepteres, er dette provstiudvalgsmøde det sidste møde til eventuel fælles drøftelse af punkter, der af provstiudvalget ønskes drøftet på fællesmødet.
Som en del af mødeforberedelsen foreslås det, at Provstiudvalgsmedlemmerne overvejer hvilke punkter, der kunne ønskes drøftet.
Det indstilles til Provstiudvalget, at sagen drøftes.

Sager:
Mødetidsplan - Provstiudvalget 2022 - Skads Provsti (2021 - 30348)

Bilag:
Muligt fællesmøde, biskoppen og stiftskontorchef mødes med provstiudvalget (2021 - 30348), 20220112121741006
Fællesmødet afholdes i forbindelse med provstiudvalgsmødet 22. februar 2022.

Punkter der ønskes drøftet på fællesmødet, eftersendes af provstiudvalgsmedlemmerne til provstiet senest d. 1. februar 2022
3 - Præstebolig Guldager -indstilling om igangsættelse ved indgåelse af kontrakt

Provstiudvalget har sidst behandlet sagen om igangsætning af byggeri af ny præstebolig i Guldager d. 22. juni 2021, hvor det (bl.a.) blev besluttet, at "der i forbindelse med finansieringsgodkendelsen fikseres det økonomiske vilkår, at den samlede rammebevilling på 6.662.000 kr. er en maksimal ramme for projektet, og hvor der undervejs skal tilrettelægges, så menighedsrådet sikrer mulighed for, at eventuelle merudgifter egenfinansieres ved omprioriteringer i projektet".
Det indstilles til Provstiudvalget, at det ønskede godkendes, idet den tidligere opstillede forudsætning opretholdes.

Sager:
Projekt for præstebolig i Guldager og beslutning om finansiering (2021 - 8028)

Bilag:
VS Præstebolig - indstillingsskrivelse., Indstillingsskrivelse-220110, 20.054_Accept Tage Johansen, 20.054_Accept Tage Johansen_underskrevet, Referat af PU møde 22. juni 2021 - igangsætning af byggeri af ny præstebolig i Guldager, 20220112094520464
Indstillingen tiltrådt.
4 - Zions menighedsråd fremsender brev om ønsket lånefinansiering af restbeløb til udskiftning af tag

Menighedsrådet har fremsendt brev til Provstiudvalget med ønske om lånefinansiering af restbeløb til samlet tagprojekt. Der vedlægges referat af PU møde d. 22.juni 2021 og beskrivelse af, hvad der er prioriteret som 1. etape ved dette års budgetlægning.

Det indstilles til Provstiudvalget, at henvendelsen drøftes.

Sager:
Zions Kirkes tag (2020 - 31238) Zions Kirkes tag (2020 - 31238)

Bilag:
brev til provstiudvalget for Skads Provsti, Brev til Skads Provstiudvalg, Tidligere pu beslutning - Zions tag og fra budgetlægningen 2022, 2022011311372632
Orla Fielsø erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Som også tidligere besluttet, indgår drøftelse af restfinansieringen i budgetlægningen 2023.
5 - Anlæg 2021 Treenighedskirken - restbeløb til frie midler

Der ansøges om, at restbeløb på 122.684,37 kr. fra anlægsbevilling på anlægsprojekt for ombygning af scene i Treenighedskirken ønskes overført til frie midler. Det indstilles til Provstiudvalget, at ansøgningen imødekommes.

Sager:
Treenighedskirken - anvendelse af uforbrugte anlægsmidler - Skads Provsti (2018 - 40907)

Bilag:
Anlæg 2021 Treenighedskirken - restbeløb, ombygning af scene til frie midler, 74 12 8010 Ombygning af scene
Peter Hundebøll erklærede sig inhabil og deltog ikke
i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.
6 - Udskillelse af tagprojekt fra samlet renoveringsprojekt, Folkekirkens Hus

Projekt renovering af Skolegade 52 ( Folkekirkens hus) ønskes afsluttet og restbeløbet 345.489,34 kr. ønskes overført til nyt projekt tag på Folkekirkens hus.
Samtidigt ønskes desuden 214.510,66 kr. overført fra driftsbudgettet til anlægsprojektet tag på Folkekirkens hus.
Imødekommes dette, er der herefter 560.000 kr. på projektet til formålet. Det indstilles til Provstiudvalget, at de ønskede overførsler til nyt projekt tag på Folkekirkens hus på i alt 560.000 kr. godkendes.

Sager:
Ansøgning nyt tag, Folkekirkens Hus (2022 - 1741)

Bilag:
Ansøgning nyt tag, Folkekirkens Hus, FKH Ingeniørværket Tag, 460 12 8150
Peter Hundebøll og Karen Gejl Friis erklærede sig begge inhabile, og de deltog ikke i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt
7 - Ændring i Kirkegårdsvedtægter - Fanø menighedsråd.

Fanø menighedsråd ønsker den ændring i kirkegårdsvedtægten, at det ikke længere skal være muligt at forud- reservere gravsteder, da Menighedsrådet har en frygt for at løbe tør for gravsteder, når folk reserverer dem 25 år ud i fremtiden. Det indstilles til Provstiudvalget, at ønsket drøftes.

Sager:
Ændring Kirkegårdsvedtægt - Fanø Menighedsråd (2022 - 1727)

Bilag:
Til PU, Vedtægter Fanø kirkegårde (002)
Karen Gejl Friis erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.
2021 - 35486 - Skads Provsti – Møder 18-01-2022, 15:30
 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk