Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 16. marts 2021 (kopi 1)

 

Referat fra den 16. marts 2021

Digitalt PU møde 16. marts 2021 kl. 15:30 til 16:30

Deltagere: Skads Provstiudvalg

De planlagte provstiudvalgsmøder d. 19. januar 2021 og 24. februar 2021 blev aflyst på grund af Coronasituationen.

MødepunktBeslutning
1 - Forslag til gaveregulativ Sagen indeholder fælles udarbejdet gaveregulativ af medlemmer af Ribe Domprovstiudvalg og Skads provstiudvalg og desuden Ribe Domprovstis behandling af sagen.
Det indstilles til Provstiudvalget, at gaveregulativet, som fremsendt af Skads Provstiudvalgs medlemmer af udvalget, godkendes. Sager: Arbejde med gaveregulativ - udvalg med provstiudvalgsmedlemmer fra de 2 provstiudvalg - Skads Provsti (2020 - 9113) Arbejde med gaveregulativ - udvalg med provstiudvalgsmedlemmer fra de 2 provstiudvalg - Skads Provsti (2020 - 9113)

Bilag:
Forslag til gaveregulativ, Gaveregulativ for Ribe Domprovsti og Skads Provsti, Gaveregulativ. Materiale modtaget fra Ribe Domprovsti og oprindeligt fra 2. december 2020, Ribe domprovsti - Beslutning gaveregulativudgave, Skads provsti - udgave og beslutning fra 2. december 2020
Indstillingen tiltrådt.

Gaveregulativet udsendes til menighedsrådene og til revisor. Desuden orienteres Ribe Domprovstiudvalg om det vedtagne gaveregulativ.
2 - Høring af provstiudvalget vedrørende påtænkt pastoratsændring

Ribe Stift har fremsendt et forslag om pastoratsændring til høring i provstiudvalget.

Det indstilles drøftet, om Provstiudvalget har bemærkninger.

Sager:
Høring af provstiudvalget vedrørende påtænkt pastoratsændring - Skads provstiudvalg 2021 (2021 - 7795)

Bilag:
Høring vedrørende pastoratsændring, 20210310112548816
Poul Erik Kammersgaard erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt
3 - Årsregnskab 2020 og beholdninger ultimo 2020

Årsregnskabet 2020 viser et driftsresultat på 372.313 kr. Der er på en særlig frie middel konto 741151 regnskabsdisponeret 49.680 kr., svarende til et års ferieopsparingsmidler - til at kunne udbetales til " Lønmodtagernes feriemidler" i 2021.

5% midler for Esbjergs ligningsområde er i 2020 forøget med 2,1 mill. kr. og udgør ved årsskiftet: 3.302.439,37 kr. 5% midlerne for Fanøs ligningsområde udgør ved årsskiftet: 63.950,31 kr.

Provstiudvalget besluttede d. 3. oktober 2016, at den årlige genovervejelse af placering af midler mest hensigtsmæssigt sker i forbindelse med godkendelse af regnskaber. Der er vedlagt en oversigt med afstemning af beholdninger og fordeling af midler på pengeinstitutter. Der er konti tilgængelige i 3 pengeinstitutter. Det indstilles til Provstiudvalget, at årsregnskabet for PUKkassen godkendes og videresendes til revisionens videre behandling og at den nuværende placering af midler drøftes.

Sager:
Regnskab 2020 og Revision af Kirkekasserne med revisionsprotokollater - Skads Provsti (2021 - 1750)

Bilag:
Årsregnskab 2020 Puk og beholdninger, Årsregnskab 2020 - PUK, Beholdningsoversigt - Skads Provstis konti
Årsregnskabet godkendt.

Placering af midler drøftet og godkendt.
4 - Genbehandling af ansøgning om igangsætning af Projekt nyt indgangsparti - Treenighedsskirken.

Der er fremsendt ansøgning om at måtte anvende 156.200 kr. af frie midler fra ikke godkendt regnskab 2020 samt at måtte igangsætte projektet.
Sagen har sidst været behandlet på møde d. 2. december 2020, hvor provstiudvalget besluttede, at sagen kan genoptages ved fornyet ansøgning om finansiering efter afslutning af årsregnskabet.

Årsregnskabet er ikke afleveret i regnskabsarkivet på DAP´en. Fristen for menighedsrådenes aflevering af regnskabet er 1. april 2021.

Ansøgningen er tidsmæssigt motiveret med "Problemstillingen er den, at der fra igangsættelse af projektet og til selve arbejdet med fremstillingen på fabrikken er færdigt går 3 måneder, og det er jo temmeligt lang tid". Hvis provstiudvalget ønsker at imødekomme ønsket om hurtigst mulig igangsættelse, kan det ske ved bemyndigelse til provstiet til godkendelse af det ansøgte når de forventede 213.327 kr. er besluttet disponeret til frie midler i afsluttet regnskab 2020. Det indstilles til provstiudvalget, at det drøftes, om Provstiet skal bemyndiges til at godkende finansieringen og igangsætningen når godkendelsen foreligger i regnskabsarkivet.


Sager:
Anvendelse af ligningsmidler til ny fordør i sognehuset ved Treenigehdskirken (2020 - 18207)
Anvendelse af ligningsmidler til ny fordør i sognehuset ved Treenigehdskirken (2020 - 18207)
Anvendelse af ligningsmidler til ny fordør i sognehuset ved Treenigehdskirken (2020 - 18207)

Bilag:
VS Ansøgning om igangsætning af nyt indgangsparti, 2021.02.26.Ansøgning_Provsti_igansætning dørparti, Hoveddør - Jensen_og_Jensen, Hoveddør - Phønix, Hoveddør - VestByg, Licitationsoversigt, Picture (Device Independent Bitmap), Beslutning fra Provstiudvalgsmøde 2. december 2020 Treenigheds sogn. Ny fordør, finansiering, Delreferat fra møde PU møde 2. december 2020 i lokale i Treenighedskirken, Grådybet, Økonomioversigt - billigste entrepenør (3ehk fordør), 20210311124425600
Peter Hundebøll erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Sagen forelægges når godkendt regnskab foreligger.
5 - Honorarer for varetagelse af hverv

Der er beregnet ajourførte takster ifølge den gældende model for honorering af hverv i menighedsråd. Som nyt udmeldes honorarerne på månedsbasis. Honorarsatserne tænkes gældende fra 2022.

Det indstilles til Provstiudvalget, at satser godkendes og udsendes til Menighedsrådene og til revisor.

Sager:
Honorarer for varetagelse af hverv i Menighedsråd - Skads provsti (2021 - 8014)

Bilag:
Ajourføring af honorarer for varetagelse af Hverv i Menighedsråd, 20210311130105183
Indstillingen tiltrådt.
6- Ansøgning om godkendelse af projekt for præstebolig i Guldager

Guldager sogns menighedsråd har fremsendt projekt for præstegård i Guldager.

Det indstilles til Provstiudvalget, at projektet drøftes.

Sager:
Ansøgning - om godelse af projekt for præstebolig i Guldager (2021 - 8028)

Bilag:
Ansøgning præstebolig Guldager, Ansøgning Præstebolig Guldager
Erik Nielsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Sagen drøftet.
Der kan regnes med yderligere 3,1 mio. kr. fra PU ligningsmidlerne ved årets budgetlægning.
Inden projektgodkendelse ønskes nærmere dokumentation for udgifter, indhold materialer, højde. og tidsplan, idet stiftets bygningskonsulent søges inddraget i arbejdet og vurdering af projektet. Der efterlyses udtalelse fra præsten.
7 - Orienteringsmøder

Sager:
Mødetidsplan - Provstiudvalget 2021 - Skads Provsti (2020 - 30451)

Bilag:
Status om orienteringsmøder., 20210311150916929
Sagen afventer genåbning og udsættes.
2021 - 7760 - Skads Provsti – Møder 16-03-2021, 15:30
 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk