Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra den 13. april 2021

 

Referat fra den 13. april 2021

PU møde 13. april 2021, kl. 15.30 i Treenighedskirken, konfirmandlokalet. - d. 13-04-2021 kl. 15:30 til 17:00

Deltagere: Skads Provstiudvalg
Afbud: Freddy Christensen

De planlagte provstiudvalgsmøder d. 19. januar 2021 og 24. februar 2021 blev aflyst på grund af Coronasituationen.

MødepunktReferat
1 - Budgetlægningen 2022 Der er vedlagt tidsplan for budgetlægningen 2022. I følge tidsplanen skal der d. 15. april 2021 udmeldes foreløbige rammer for budgetlægningen 2022. Desuden vedlægges et notat om budgetlægningen 2022. Det indstilles, at sagen drøftes. Sager: Budget 2022 - Skads Provsti (2021 - 7686) Budget 2022 - Skads Provsti (2021 - 7686) Bilag: Tidsplan for budgetlægningen 2022, Tidsplan for budgetlægningen 2022, Notat om budgetlægningen 2022., Budgetlægningen Sagen drøftet. Driftsrammer udmeldes som altid d. 15. april.
2 - Ansøgning om igangsættelse af nyt indgangsparti, Treenighedskirken.

Sagen har sidst været behandlet på Provstiudbvalgsmødet d. 16. marts 2021. Der foreligger nu godkendt regnskab 2020, ifølge hvilket frie midler ultimo 2020 er på 213.326,56 kr.

På grundlag heraf genansøger Treenigheds menighedsråd om tilladelse til at anvende 156.200 kr. af frie midler til formålet og om tilladelse måtte igangsætte arbejdet.

Det indstilles til Provstiudvalget, at sagen drøftes.

Sager:
Anvendelse af ligningsmidler til ny fordør i
sognehuset ved Treenighedskirken (2020 - 18207)
Anvendelse af ligningsmidler til ny fordør i
sognehuset ved Treenighedskirken (2020 - 18207)

Bilag:
Ansøgning om igangsættelse af nyt indgangsparti, 2021.03.25.Menighedsrådsmøde.referat, Picture (Device Independent Bitmap), Aktdokument, Delreferat fra møde PU møde 16. marts 2021 - (digital mødeafholdelse)
Peter Hundebøll erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Ønsket henvises til den kommende budgetlægning.
3 - Ansøgning om godkendelse af anvendelse af frie midler - Grundtvigs menighedsråd (4 projekter)

Der ansøges om tilladelse til at anvende af frie midler til 4 projekter, hvortil kan knyttes følgende bemærkninger:

1. "6 Stk parkarmaturer, beløb 29.500 kr. inkl. moms."
Beløbet er under en bagatelgrænse på 50.000 kr., og vil derfor kunne afholdes som en driftsudgift, der ikke forudsætter Provstiudvalgets godkendelse.

2. "Reparation af tag over Sakristiet, beløb 48.000 kr."
Beløbet er under en bagatelgrænse på 50.000 kr., og vil derfor kunne afholdes som en driftsudgift, der ikke forudsætter Provstiudvalgets godkendelse.

3. " Kistevogn, 59.275 kr."
Intet at bemærke til ansøgningen.

4. "Orgelreparation af piber, 60.000 kr. af frie midler samt 40.000 kr. af driftsmidlerne 2021" .
Der ansøges om ny Vox Humana 8 til orglet. Projektet var ikke med i den orgelsag, som Provstiudvalget forholdt sig til d. 16.6. 2020, men er af orgelkonsulenten nævnt som en "ombygning med nye lydbægre under genanvendelse af de bestående hoveder og rørstemmeblokke". Projektet anbefales af konsulenten i mail af 17. januar 2020.

Det indstilles til Provstiudvalget, at sagen drøftes.

Sager:
Grundtvigs sogns Menighedsråd - ønsker til finansiering via frie midler ultimo 2020 (2021 - 10682)
Grundtvigs sogns Menighedsråd - ønsker til finansiering via frie midler ultimo 2020 (2021 - 10682)
Grundtvigs sogns Menighedsråd - ønsker til finansiering via frie midler ultimo 2020 (2021 - 10682)
Grundtvigs sogns Menighedsråd - ønsker tilfinansiering via frie midler ultimo 2020 (2021 - 10682)

Bilag:
6 stk. parkarmaturer, Reparation af tag, Katafalk, Kistevogn fra Spangkilde, Tilbud på El-lets el- katafalk, Ombygning orgel, Tilbud på Vox Humana, Udtalelse fra Torben Krebs, 23 02 2021 - Orgel - ansøgning Helene
Med henvisning til det akutte med den nedbrudte kistevogn godkendes, at udgiften til punkt 3 kan afholdes aF Frie Midler.

Punkt 4 henvises til den kommende budgetlægning.
4 - Ansøgning om godkendelse af anvendelse af frie midler - Sædden menighedsråd (2 projekter)

Der ansøges om tilladelse til at anvende frie midler og med følgende bemærkninger:

1. For "Krebseparken, arbejder i præstebolig: 85.328,50 kr".
Intet at bemærke til ansøgningen.

2. For " Ådalshaven, arbejder ikke udbedret i forlængelse af provstesyn".
Beløbet er under en bagatelgrænse på 50.000 kr., og derfor vil kunne afholdes som en driftsudgift, der ikke forudsætter Provstiudvalgets godkendelse.

Det indstilles til Provstiudvalget, at sagen drøftes.

Sager:
Ansøgning om anvendelse af frie midler - præsteboliger Krebseparken og i Ådalshaven- Sædden sogn (2021 - 10698)

Bilag:
Ansøgning Krebseparken og Ådalshaven, Præstebolig i Krebseparken, Krebseparken tilbud, Præstebolig i Ådalshaven, Ådalshaven tilbud
Som ansøgt godkendes det, at punkt 1 finansieres
af frie midler.
5 - Menighedsrådet ønsker ændring i Skads
Kirkegårds vedtægter. Det indstilles til Provstiudvalget, at det ønskede godkendes.

Sager:
Skads Kirkegårds vedtægter - ændring 2021 (2021 - 10815)

Bilag:
Der ønskes ændring i Skads Kirkegårds vedtægter, kirkegårdsvedtægter 2021
Sagen udsættes.
6 - 5% midler - istandsættelse af præstebolig, Bryndum - Vester Nebel

Der er ansøges om 5% midler. Det hastende begrundes med et ønske om hurtigst muligt at kunne ansætte ny præst i Bryndum –Vester Nebel.

Ansøgning er ifølge overslaget på 97.200 kr. ekskl. moms., svarende til 121.500 kr. inkl. moms.

Det indstilles til Provstiudvalget, at der bevilges 121.500 kr. til istandsættelse af præsteboligen.

Sager:
Ansøgning om 5% midlerne til istandsættelse af præstegård i Bryndum (2021 - 11201)

Bilag:
Hastesag, 5% midler - PU 13. april 2021.
Istandsættelse af præstegård., 20210412145042150
Det konstateres, at menighedsrådet har frie midler til at kunne finansiere udgifterne og giver tilslutning til finansiering af udgiften via fri midler.
2021 - 10681 - Skads Provsti – Møder 13-04-2021, 15:30
 
Skads provsti, Skovvej 2, 6700 Esbjerg , Tlf: 51 72 12 92, Email: skads.provsti(a)km.dk